100 millioner ekstra

Fiskerne i Vesterålen er stort sett ferdig med vintersesongen og noen er også gått nordover til vårtorskefiske i Finnmark. Verdien er årets fiske økte med 100 millioner fra i fjor.

Både høyere kvantum og 20% høyere kilopris, har slått fint ut for fiskerne i Vesterålen i vinter. Kjøperne på landsiden er kanskje ikke like fornøyd, men avsetningen har gått fint (illustrasjonsfoto).

Ferske tall fra Norges Råfisklag viser at fiskerne i Vesterålen hittil i år har hentet opp fisk for en samlet verdi på 894 millioner kroner. Av dette utgjør torsken 733 millioner. Det er nesten 100 millioner enn verdien var i fjor på samme tidspunkt. Årsaken er mye høyere pris for skreien i år, der fisken er blitt betalt med 20% høyere kilopris i forhold til i fjor. Kvantum er nokså likt. Det er fanget 45.235 tonn torsk i år, som er 2.670 tonn over fjoråret. Trålerne er inkludert i disse tallene.

Kvantum på hyse og sei har gått mye ned i vinter, og det har prisene også. Seifangstene har gitt fiskerne 45 millioner, mot 60 i fjor. Hysa har gitt 71 millioner, mot 74 i fjor. Prisen på hyse har vært bra, men kvantum her er sunket fra 8.800 tonn i fjor til 7.200 tonn i år.

Forrige uke ble det bare levert 245 tonn fersk torsk i Vesterålen fra kystflåten, mens det kom på land 460 tonn i Lofoten. Mens Vesterålen har tatt imot nær 35.000 tonn torsk, har man i Lofoten fått på land vel 62.800 tonn (her er det fersk fisk og trålerne er holdt utenom). Årets Lofotkvantum har en førstehåndsverdi på 956 millioner, som er tidenes høyeste førstehåndsverdi. Vesterålens torskeverdi er 733 millioner, så i øyriket har man fisket skrei for nær 1,7 milliard i vinter.

Vårtorskefisket er nå i full gang, og dette foregår langt nord for Vesterålen. Nesten 90 % av all fersk torsk som ble landet i Råfisklagets distrikt i forrige uke, ble fisket og levert i Troms og Finnmark. Mange av båtene som ikke fikk tatt kvoten i Vesterålen, er gått nordover for å fiske resten.

Det er båter som fisker med snurrevad som står for den største aktiviteten. Nær halvparten av den ferske torsken ble fisket og levert av disse båtene, som også fisker og leverer en del hyse og sei.

Det er samlet sett i Nord-Norge levert ca 4.600 tonn mindre fersk torsk regnet i rund vekt, hittil i år sammenlignet med i fjor. Samtidig har verdien på leveransene økt med 200 millioner kroner. Snittprisen som er betalt til fisker har altså gått opp fra 20,86 til 22,92 kr/kg for sløyd hodekappet torsk. Dette forteller Råfisklagets seneste rapport.