Vil trenge bompenger

-Å få orden på Vesterålsgata vil koste flere hundre millioner. Dette er en fylkesvei og fylket har ikke satt av ei krone ennå. Derfor kan bompenger bli en nødvendighet, sier ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo.

-Bompenger i Vesterålen er ingen nyhet. Det har ligget i kortene helt siden 2012 og det har vært bred politisk enighet om at dette nok vil bli nødvendig, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo.

Da formannskapet i Sortland vedtok en uttalelse torsdag, som åpnet for bompenger til utbedring av Vesterålsgata i Sortland, ble det en heftig reaksjon i sosiale medier lokalt. Svært mange uttrykte sin motstand og frustrasjon på Facebook-sidene til Bladet Vesterålen og Vesterålnytt. Vedtaket i Sortland formannskap ble gjort med stemmene fra alle parti, bortsett fra Rødt og Fremskrittspartiet. Nå utdyper ordfører Bjørkmo bakgrunnen.

-I 2012 ble KVU (konseptvalgsutredning) for Hålogalandsveien presentert av vegsjefen for daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Den ble vedtatt av fylkestinget og med bompengefinansiering. Den finansieringen ligger fast og allerede i løpet av dette året vil det bli fattet vedtak om hvor bommene skal plasseres. Sortland vil bli en del av det og kommunestyret må fatte vedtak om medfinansiering, ellers vil det ikke bli noe Hålogalandsvei. Dette vil bli vedtatt i Stortinget og Hålogalandsveien er et statlig prosjekt, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo til Vesterålnytt.

-Så er vi der at Vesterålsgata er svært utfordrende. Vi har svært mange kryssløsninger som må løses. Det er svært kostbart å få dette gjort. Mulig vi snakker om flere hundre millioner. Altså en meget stor andel av Nordland fylke (NFK) sitt totale investeringsbudsjett på vei. Det ligger ikke ei krone i NFKs sin økonomiplan til dette. Dersom ikke disse blir løst så vil utbyggingene som nå er planlagt stoppe opp.

Det gjelder leilighetene til Steinsvik (Kjempenhøy), det gjelder utvidelse Sortland Senter, det gjelder ny Kiwi, det gjelder Coop extra, det gjelder El-team, det gjelder ny brannstasjon, det gjelder Frydenlund Strand, det gjelder utvikling av Nortura tomta. Vi har i tillegg flere aktører som banker på døra til Sortland og som vil øke trafikken. Når Statens vegvesen som veimyndighet legger inn stopp, ja så blir det stopp inntil det trafikale løsningen er på plass. Det fins ikke mulighet for å klage på deres faglige vurdering. Den er faktisk endelig, sier ordfører Bjørkmo.

Det er Nordland fylkeskommune som er veieier av Vesterålsgata. Det betyr at eventuelle vedtak om bompenger for å løse Vesterålsgata vil bli fattet i fylkestinget og må videre opp til Stortinget fordi det ikke er delegert til fylkesting å vedta bompenger.

-Det er ikke tatt endelig standpunkt i denne saken og det er fortsatt en lang vei å gå. Jeg vil jobbe for en best mulig løsning og jeg ser muligheten for at det kan være ei samordning med bompengesaken for Hålogalandsveien. Bompenger forutsetter at det også legges til rette for myke trafikanter og kollektivtrafikk. Derfor kan vi forvente å få gang- og sykkelvei både over Sortlandbrua og fra Strand til Sigerfjord.

Bompenger inn til Vesterålen ble altså  vedtatt for 5 år siden, Det er ingen nyhet, men det nærmer seg en realitet, påpeker ordfører Tove Mette Bjørkmo.