Vil spare med stor skole

Ledelsen i Sortland kommune foreslår å bygge en ny stor barneskole og en stor ny kommunal barnehage i sentrum. Det skal gi mindre kostnader til drift, som igjen skal betale investeringen på nær en milliard.

Forslaget er nå en ny felles barneskole i sentrum, på dagens tomt, og inkludere elever fra Lamarka og Kleiva.

Etter en langvarig prosess om å bygge ny barneskole i Sortland by, har nå kommuneledelsen landet på en konklusjon.

Man ber politikerne vedta å bygge en ny felles barneskole i skolekvartalet for 520 elever, med prislapp 400 millioner kroner.

Nybygget skal dimensjoneres for å romme elevene både fra Lamarka, Kleiva og Sortland skolekrets.

Dette betyr 3 paralleller på hvert klassetrinn, der maksgrensen tilsier 590 elever.

I tillegg til dette ønsker man å bygge en stor ny kommunal barnehage nær sentrum.

Denne blir trolig en ombygd versjon av dagens Lamarka skole.

På denne måten – ved å sentralisere driften og legge ned Lamarka skole – frigjøres penger for å betale renter og avdrag på de store investeringene.

Her kan det spares vel 16 millioner i året, sies det.

Sentraliseringen og investeringen er to sider av samme sak og henger sammen.

Dette skal også gjøre det økonomisk mulig å bygge en ny flerbrukshall i Lamarka.

Etter innspill fra Kulturfabrikkens styre og Idrettsrådet anbefales det å skrote forslaget om ny hall på Strand.

Man mener at Strand ikke har et eget idrettsmiljø og ikke egne foreninger, og trenger derfor ikke egen hall.

Om man bygde en «liten» hall på Strand ville det koste ca 120 millioner.

Blåbyhallen er for liten og idretten ønsker seg en ny stor hall like ved (arkivfoto).

Idrettsrådet ønsker en stor ny hall, mens kommunedirektøren mener det ikke er penger til det.

Forslaget er en hall med 20×40 meters flate, som tilsvarer en håndballbane inkludert tribuner.

Kostnaden for dette ventes å blir 175 millioner.

Idrettsrådet og styret i Kulturfabrikken anbefaler en dobbelt så stor hall, med prislapp 360 millioner.

Uansett tenker man å knytte et basseng til hallen.

Dette kan imidlertid blir skjøvet ut i tid, til etter at skole, barnehage og hall er bygget.

Politikerne har vedtatt å renovere bassenget på Maurnes for 11-12 millioner, og det letter «trykket» for ny svømmehall i byen.

Med 8 baner og 25 meters lengde ventes det å bli en prislapp på ca 340 millioner for dette.

Inkludert i tallet er eget stupebasseng og eget terapibasseng med heve- og senkebunn.

Felles inngang, foaje og kafe for både idrettshallen og bassenget.

De neste prosjektene man tenker på er ombygging av Sortlandshallen og kanskje en ny flerbrukshall på Strand.

Disse tiltakene er ikke prioritert og kommer trolig langt frem i tid.

Ny hall i Lamarka blir ikke like stor som idretten ønsker, men det pekes på andre alternativer.

En utendørs kunstgressbane kan bli oppvarmet, slik at den er snøfri store deler av året.

Denne nye kunstgressbanen tenkes etablert på «grusbanen», like over dagens barneskole.

Tennisbanen kan også oppgraderes og har potensiale for mer bruk enn i dag.

Tidsmessig tenker man beste løsning er å bygge ny barneskole i 2025 og vente et år med ny barnehage.

Hallen kan imidlertid komme først, dersom man bestemmer det.

Forslaget fra administrasjonen skal nå legges frem for politikerne og Sortland formannskap samles neste torsdag.

Senere skal dette utredes videre og avgjøres av kommunestyret.