Vil sjekke beiterett

Grunneiere på Strand vil nå ha en juridisk avklaring om reindriften har fått beiterett på deres eiendommer, uten at de selv har godtatt dette. Bakgrunnen er avgjørelsen i Kommunaldepartementet om steinbrudd i Kringelen.

Kan reindriften få beiterett på en eiendom, uten at grunneier har godtatt dette, spør advokat Oddmund Enoksen (arkivfoto).

Det er 5 grunneiere på Strand som nå vil gå rettens vei for å avklare det juridiske omkring beiterett for rein, og mulighet for innsigelse fra Sametinget på bruk av dere eiendommer. De selv mener det ikke kan være noen beiterett her, ettersom dette ikke er avtalt.

– Søksmål med krav om at det ikke foreligger slik beiterett vil bli reist, med mindre reinbeitedistriktet skriftlig innen to uker bekrefter enighet om at rett til reinbeite ikke foreligger, sier advokat Oddmund Enoksen til Bladet Vesterålen.

Bakgrunnen for dette er striden som har vært omkring den kommunale arealplanen, som nylig ble behandlet av Kommunaldepartementet. Her ble konklusjonen at kommunen må ta inn flere punkt i arealplanen, som er krevd av Sametinget.

– Vi ser fram til rettssak, og ei avklaring på dette. Vi lar fylkesmannen ta seg av den bekreftelsen på at beiteretten foreligger. Dette har jo også departementet nettopp bekreftet i sitt arealplan-vedtak, sier reineier Arild Pettersen Inga i en kommentar til Bladet Vesterålen.

I tillegg til begrepene eiendomsrett og mulighet for å disponere over sin egen eiendom, uten «frykt» for at sametinget vil komme med pålegg og innsigelser, mener grunneierne at det er flere sentrale tema som må avklares.

– Primært er det for at vi føler at handlefriheten blir veldig begrenset slik det er nå, når man hevder å ha rettigheter og håndhever dem. Så lenge det følger i kjølvannet av rettighetene at man ikke kan få gjøre noe annet i utmarka.

Da er det snakk om utøvelse av friluftsliv, rett og slett. Vi opplever at folk som er ute i marka blir tilsnakket, og det blir lite lystbetont. Nå vil vi avklare om det foreligger en beiterett, og i så fall hvor, sier Oddmund Enoksen.

Prosessvarsel ble sendt tirsdag denne uka til Kanstadfjord og Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt, ved reineierne Peder Ingar Hansen Buljo i Lødingen og Arild Pettersen Inga i Sortland. Et slikt varsel er første trinn i en rettslig prøving.

Varselet er skrevet under av advokat Oddmund Enoksen, på vegne av ham selv og de fire andre grunneierne Hans Olav Hauge, Karstein Evensen, Knut Rydning og Arnulf Jensen. Enoksen tror at flere grunneiere på Strand og Kringelen vil slutte seg til stevningen etterhvert.