Annenhver hos NAV

En av to nordlendinger mottok større eller mindre beløp fra NAV i fjor. Det ble utbetalt 64 millioner kroner hver eneste dag i statlige ytelser fra NAV til innbyggere i Nordland i 2019.

Hver fjerde arbeidsføre i Nordland fikk penger fra NAV til livsopphold i fjor, men alderspensjon er den største posten som utbetales.

53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2019, og 38 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Totalt ble det betalt ut kr 23,3 milliarder kroner i statlige ytelser fra NAV til personer i Nordland fylke. I gjennomsnitt per innbygger utgjør dette kr 96 500.

Gjennom hele 2019 var det flest mottakere av alderspensjon i Nordland (50 628 mottakere), deretter følger barnetrygd (31 336 mottakere), sykepenger (25 891 mottakere) og uføretrygd (22 803).

Ser man på tallene for hver enkelt måned i fjor, var det i gjennomsnitt per måned 109 079 innbyggere i Nordland som mottok utbetalinger fra NAV.

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 9 751 millioner kroner i 2019 og ble utbetalt til 57 335 personer.

Dermed fikk 38 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år en slik ytelse minst én gang i løpet av året. I gjennomsnitt var det omtrent 1 av 4 (23 prosent) nordlendinger som hver måned mottok en ytelse til livsopphold fra NAV.

Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange i arbeidsfør alder som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. I gjennomsnitt mottok 19 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Moskenes på 20 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Evenes der 31 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV. Etterfulgt av Øksnes kommune med 30 prosent og Bø kommune på 29 prosent.

– Alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og geografi er faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Vi har over år hatt lav ledighet i Nordland, men situasjonen med tiltak knyttet til korona gjør at vi må vente stor økning i utbetaling til livsopphold i 2020, påpeker Stavnes.