Vil øke samarbeidet

Regionrådet og fylket vil øke samarbeidet for å bidra til vekst i Vesterålen. Avtalen er ikke helt konkret, men den gjelder i hovedsak områder som skole, vei og næringsliv.

Leder i Vesterålen regionråd Hugo Jacobsen og fylkesrådsleder Tomas Norvoll undertegnet regionvekstavtalen (foto: NFK/Merethe Schjem).

Vesterålen Regionråd og Nordland fylkeskommune har inngått en regionvekstavtale. Avtalen skal bidra til tettere samarbeid mellom Vesterålen og Nordland fylkeskommune, blant annet om utvikling av næringsliv, utdanning og samferdsel i regionen.

– Det som skjer i regionene i Nordland er helt sentralt for utviklingen av fylket. Derfor ønsker vi å inngå regionvekstavtaler med regionene.

Regionvekstavtalene skal bidra til styrket strategisk dialog og samhandling mellom de ulike regionene og Nordland fylkeskommune, knyttet til viktige områder for samfunnsutviklingen.

Målet er at vi sammen og hver for oss kommer styrket ut, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

– Vi er svært godt fornøyd med å få på plass en regionvekstavtale. Den vil uten tvil være et viktig middel for et bedre og tettere samarbeid mellom Vesterålen og fylkeskommunen.

Gjennom regionvekstavtalen legger vi forholdene til rette for et økt fokus på flere viktige områder som blant annet skole, samferdsel, og næringsliv.

Avtalen er laget spesielt for vår region, og gjennom den har vi store forhåpninger om et bedre og mer målrettet arbeid for å få den utviklingen vi ønsker, sier leder i Vesterålen regionråd Hugo Jacobsen.

Tomas Norvoll peker på tre hovedgrunner til hvorfor samarbeidet med regionene er viktig:

– For det første: Nordland er et langstrakt og sammensatt fylke. Det er til dels store ulikheter internt i fylket når det gjelder demografi, geografi, nærings- og innovasjonsstruktur.

Med ulike muligheter og flaskehalser i regionene, vil vi legge opp til mer skreddersøm og målrettet innsats. Vi har noen år nå hatt fokus på byer og regionsentre og denne ønsker vi nå å vri mer mot utvikling i hele regionene.

– For det andre krever gode løsninger for innbyggere og næringsliv at de ulike forvaltningsnivåene jobber sammen. Skal vi eksempelvis kunne tilby gode tjenester i videregående skole og øke gjennomføringen, er vi avhengige av at de elever som kommer fra grunnskolen har et grunnlag som gjør dem i stand til å gjennomføre utdanningsløpet.

Tettere samarbeid mellom oss og kommunene om hele utdanningsløpet, vil kunne hjelpe den enkelte til å ta ut sitt potensiale. Men dette krever at både kommunene og vi følger opp og legger ressurser i samarbeidet.

– Det siste punktet jeg vil nevne er at fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler er styrket som følge av regionreformen. Dette medfører blant annet at dialogen med ulike deler av regionale statsforvaltningen blir tettere.

Da er det viktig at regionene og fylkesnivået er samstemt i det vi kommuniserer og hvordan vi følger opp statlige etater, sier Norvoll.

I tillegg til konkrete enkeltområder det skal samarbeides om, tar avtalen også opp samarbeid når regionale planer og strategier og viktige strukturendringer innenfor fylkeskommunale tjenesteområder tas. Her vil fylkeskommunen opprette god dialog med regionene i forkant.

Det legges også opp til drøftelser mellom partene ved når sentrale nasjonale planer skal utarbeides eller følges opp.