Vil ha svar om vannet

Sortland kommunestyre skal torsdag behandle to saker om vannverk, samt avtalen mellom kommunen og Holmøy Maritime AS. Flere mener alle opplysninger ikke er lagt frem i saken.

Christoffer Ellingsen i partiet Rødt stiller spørsmål til ordfører (arkivfoto).

Det var 11. november i fjor at flertallet i Sortland kommunestyre vedtok å godta en avtale mellom kommunen og Holmøy Maritime AS, der selskapet selv kunne legge en ny ledning fra Lilandsvannet og til sitt nye slakteri for laks.

Fra Sortland Høyre ble det sendt inn en klage på lovligheten i dette og fra partiet Rødt er det senere stilt en rekke spørsmål omkring saken via media.

Nå tar Christoffer Ellingsen i Rødt dette opp med direkte skriftlige spørsmål til ordfører Karl-Erling Nordlund. Disse må så besvares i åpent møte på torsdag. Her følger Ellingsens brev til ordføreren:

Grunngitt spørsmål til ordfører til kommunestyrets møte 10.02.22.

Vannforsyning og avtale om Lilandsvatnet

Rødt har reist problemstillinger og fremma spørsmål i lokal media knytta til at flertallet i kommunestyret (AP, SP, SV) 11.11.21 godkjente en avtale med Holmøy Maritime AS om vannforsyning fra Lilandsvatnet.

Spørsmålene fra Rødt er etter flere uker ikke besvart verken fra kommuneadministrasjonen eller ordfører/politikere. Det er kritikkverdig. Vi fremmer derfor disse som grunngitte spørsmål.

Av andre grunner enn det Rødt har tatt opp, har flertallets avtale i ettertid vist seg å være ulovlig og dermed godkjent på feilt grunnlag.

Kommunedirektøren som la fram innstilling til opprinnelig avtale, går nå bort fra sentrale punkter i sin tidligere innstilling. Den godkjente avtalen anbefales opphevet.

Likevel innstiller kommunedirektøren på å fortsatt inngå avtale med Holmøy Maritime uten at vannforsyning til oppdrettsbedriften skal sees i sammenheng med vannforsyning i heile kommunen.

De opprinnelige spørsmålene til Rødt ligger ikke direkte innafor ordlyden i den opprinnelige avtalen som er grunnen til at den ble ulovlig. Med små justeringer er spørsmålene like aktuelle som tidligere.

1) Hvorfor var det og er det nødvendig å inngå avtale med Holmøy om Lilandsvatnet på tross av kommunestyrets entydige vedtaket om å se Lilandsvatnet i sammenheng med «Hovedplan for vannforsyning»? Det er satt i gang rullering (oppdatering) av planen og dette arbeidet skulle prioriteres av kommunedirektøren etter utsagn for ett år siden.

2) Hvorfor ga opprinnelig godkjent avtale med Holmøy, selskapet disposisjonsretten over nesten 90% av vannressursene i Lilandsvatnet som utgjør mer enn 18 ganger det gjennomsnittlige beregna forbruket? Det ligger for øvrig i kommunedirektørens innstilling til arbeidet med ny avtale ikke noen endring av å gi selskapet tilgang på samme vannvolum og at dette skal føres gjennom en «privat stikkledning».

3) Hva ligger den i opprinnelig avtaleformulering «nødsituasjoner» som skal ligge til grunn for at Sortland kommune kan kjøpe rensa vann fra Holmøy til eget formål betalt med vanlig gebyr?

4) Hvorfor beskriver ikke opprinnelig saksframlegget i avtalen med Holmøy hvor mye vann Holmøy beregna å ha behov for?

5) Har vannledninga fra Storvatnet til Holmen tilstrekkelig kapasitet (tverrsnitt) til å tilføre vann slik den var tiltenkt, nemlig til industriområdet i Holmen og husholdningene i nærområdet? Hvilken kapasitet har denne vannledning målt i liter pr. sekund? Jamfør budsjettvedtak 15.12.2016: «HP Vann ledning Sortland bru – Holmen. 19 mill.kr. Tiltaket er oppført i handlingsplanen til gjeldende Hovedplan vannforsyning for utførelse i 2016/2017. Tiltaket vil gi mulighet for vann til næringsområdet på Holmen samt tilknytning til området Maurnes.»

6) Hvorfor er ikke rapporten fra Multiconsult datert april 2021 lagt fram for politisk nivå? Denne gir et sterkt, økt beregna bilde av tilgjengelig vannkapasitet blant annet fra Storvatnet. Det gjelder også for Lilandsvatnet.

7) Hvorfor svarer verken kommunalsjefen eller ordføreren på utfordringene med å forholde seg Multiconsult sin rapport? Ut fra våre registeringer er rapportens beregna kapasitet for Lilandsvatnet lagt til grunn i den inngåtte avtalen med Holmøy og er nesten 20% høyere enn kommunalsjefens framleggelse om Lilandsvatnets kapasitet til kommunestyret i februar 2021. Om våre indikasjoner stemmer, hvorfor er den beregna økte kapasiteten til Lilandsvatnet lagt til grunn i avtalen, mens rapportens økte beregninger for Storvatnet ikke er nevnt verken i saksframlegg eller i medieinnlegg fra kommunalsjefen og ordfører rundt disse spørsmålene?