Vil ha droneskole

Nordland fylke har søkt om landslinjestatus for dronefag ved Andøy videregående skole. Det blir i så fall landets eneste linje for førerløse flyvende verktøy, som blir stadig mer utbredt.

Nordlands fylkesråd for utdanning, Elin Dahlseng Eide, vil ha dronefag på Andenes (foto: NFK – redigert VNY).

– Jeg kan ikke tenke meg en videregående skole som er mer egnet til å påta seg et slikt nasjonalt tilbud enn nettopp Andøy VGS, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide.

– Andøy videregående skole har i dag et nært samarbeid med Andøya Space og har opparbeidet seg unik kompetanse og et bredt nettverk.

Andøya Space har allerede nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet for å drive undervisning i droneflyging.

Med alt det spennende som skjer på Andøya må en droneutdanning der bli svært attraktiv, mener Dahlseng Eide.

Droneteknologi blir stadig viktigere innenfor flere områder i samfunnet. De finnes opplæringstilbud innenfor droneteknologi både på bachelor- og mastergradsnivå.

Videre tilbyr noen private aktører korte kurs for dronepiloter og operatører.

– Til tross for det økende behov for kvalifiserte fagarbeidere, mangler det et viktig opplæringstilbud i dronefag, nemlig på videregående skole nivå.

Dette ønsker vi nå, sammen med Andøy videregående skole, å gjøre noe med, sier fylkesråd Dahlseng Eide.

Andøy videregående tok allerede i 2017 initiativ til utvikling av dronefag, og har siden da jobbet med utviklingen av et slikt tilbud, med prosjektstøtte fra fylkeskommunen.

Nå har fylkeskommunen tatt alle formelle skritt for å få godkjent et splitter nytt utdanningsløp innen dronefag, som bygger på Vg1 Elektro og datateknologi.

Søknad er sendt til Utdanningsdirektoratet om etablering av landslinje innen Vg2 Dronefag fra og med høsten 2022, og Vg3 Dronefag (lærefag) fra høsten 2023.

– Nordland er første og eneste fylke som har søkt om etablering av landslinje i dronefag,  og har lagt ned et godt og solid faglig arbeid i dette, sier fylkesråden.

Andøya Space har allerede lenge jobbet med droner og opplæring på slike luftfartøy (foto: Andøya Space).

I Norge brukes droner allerede innenfor en rekke områder, og denne utviklingen vil gå stadig raskere.

Droner anvendes innen jordbruk og skogbruk for kartlegging og dokumentasjon av helsetilstand på avlinger, tilvekst, arealoversikt og annet. Innen viltforvaltning brukes droner blant annet til registrering av dyr, trekkruter og kartlegging av beitegrunnlag.

Droner brukes også til å inspisere viktig infrastruktur som høyspentlinjer, veier, jernbanestrekninger og bruer, samt for kartlegging/dokumentasjon ved flom, ras/rasfare og andre hendelser.

Dronenæringen vokser veldig hurtig, og veksten skjer globalt. Næringen er i god utvikling i Norge. Veksten har til nå vært vesentlig på forbrukermarkedet, men bedriftsmarkedet øker stadig.

Det vil også komme vekst innenfor det militære markedet i Norge i årene som kommer.

– Droner inkluderer langt mer enn selve fly-enheten. Her inngår avanserte kontroll- og kommunikasjonsløsninger, sensorer og dataløsninger for å gi riktig og sikker informasjon til og fra dronen og sensorene.

Den hurtig voksende droneindustrien skaper dermed også behov for mange fagfolk innenfor områder som avionikk, elektronikk, telemetri, GIS og ikke minst data, og her vil vi definitivt bidra til å utdanne denne kompetansen, sier fylkesråd Elin Dahlseng Eide.