Vil ha 6 nye stasjoner

Nede på havbunnen utenfor Bø og Øksnes skal det fra høsten stå 6 målestasjoner, som vil fortelle forskerne mye om livet i sjøen og på bunnen, helt ned til 1.500 meters dyp.

Slik ser anlegget ut som hittil har vært vært utplassert i første periode. Fra høsten skal det komme 6 stasjoner som kobles sammen til et nettverk, med flere kamera og målere.

«LoVe Havobservatorium» ble etablert utenfor Vesterålen i 2013 for å samle inn miljødata og oseanografiske data. Den utvidelsen man nå legger opp til betyr 6 nye undervannsstasjoner som skal
kobles i et nettverk med kabler. LoVe havobservatorium vil strekke seg fra land ved Hovden i Bø og utenfor territorialgrensen. Kablene får en samlet lengde på omkring 50 kilometer.

For å redusere potensielle konflikter med fiskere i området er Norges Fiskerlag med i konsortiet, og lokale fiskere deltok på et tokt sommeren 2016. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra det lokale Fiskerlaget ble traséen mellom stasjon 2, 3 og 4 flyttet nordover, slik at ny planlagt kabeltrasé nå vil gå i en kløft. (Artikkel fortsetter under annonsen.)

Både Bø og Øksnes kommuner har fått saken til uttalelse fra Kystverket. Dette gjelder også fiskernes organisasjoner og andre som er involvert. Når det plasseres ut 6 målestasjoner og legges lange kabler, så vil dette kunne komme i konflikt med fiskeriene. Man forsøker å unngå dette og er derfor fortsatt åpen for justeringer.

Målet med prosjektet er å samle inn data for å overvåke økologien i vannmassen og på havbunnen, samspillet mellom oseanografisk forhold og dyrelivets vandringer, og havmiljøet fra sekund til år, fra kyst til dyphavet i dette økologiske kjerneområdet ved Norskekysten. Disse dataene vil være fritt tilgjengelig for både nasjonal og internasjonale forskningsprosjekter. Det ferdig utbygde havobservatoriet skal også fungere som en infrastruktur for uttesting av ny undervannsteknologi.

Prosjektet er et samarbeid mellom universitetene i Bergen og Tromsø, Christian Michelsen research, SINTEF, Norges Fiskarlag, Statoil, Forsvarets forskningsinstitutt, Nansensenteret
og Havforskningsinstituttet. Statoil har blant annet vært en viktig bidragsyter her, og brukt dette litt som en positiv vinkling inn mot aktiviteten de ellers driver med prøveboring og utvinning av olje og gass på sokkelen i nord.

Her er et bildeklipp tatt av kamera nede på havbunnen fra den stasjonen som har vært utplassert i første prosjekt. Her ser man koraller og en uer som svømmer forbi.

Den nye kabelen og stasjonene skal legges ut i midten av oktober 2017. Dimensjonen på en slik undervannsstasjon er 2 meter i høyde og 3 meter i bredde og lengde. Vekten er ca 2 tonn i luft, som betyr 1 tonn i vann. Planen er da at man setter ut denne delen av infrastrukturen senest innen sensommeren 2018. Lengden av kabelen mellom de ulike «nodene» (stasjonene) varierer, men til sammen snakker man om vel 50 kilometer kabel.

Node 4 vil være plassert på ca 1.500 meters dyp. Node 5 og 6 skal være drevet på batteri og ha mulighet for trådløs kommunikasjon med det kablede nettverket. Node 4 og 5 skal i tillegg til bunnmontert sensorer, også inkludere målerigger for strøm, temperatur og ekkolodd plassert på en kabel som går fra bunnen opp til en bøye nær eller på overflaten. Node 5 kan bli plassert helt nede på 2.500 meters dyp, altså langt utenfor sokkelen.