Vil grave ned gata

Konsulenten som har gitt Sortland kommune råd om løsninger på trafikken i byen, mener det vil være lurt å grave ned Vesterålsgata mellom hotellet og rundkjøringa, slik at barna kan gå over trygt.

Kanskje vil det se slik ut i fremtiden, dersom Norconsult får gjennomslag for sine tanker, med en nedkjøring i Vesterålsgata foran hotellet (fotomontasje Vesterålnytt).

Firmaet Norconsult har hatt i oppdrag av Sortland kommune å lage en ny «handelsanalyse» for byen og i tillegg en trafikkanalyse, med forslag til løsninger. Rapporten er lagt frem i fire deler og nå er også forslagene om trafikken kommet på bordet. Ideene skal snart drøftes i rådhuset, før politikerne tar stilling til dette.

Det eneste helt nye i forslagene fra Norconsult er en såkalt «miljøkulvert» nedenfor rådhuset. Forslaget betyr at Vesterålsgata graves ned her, mellom rundkjøringa til hotellet. Deretter kan det legges lokk over veien og gi fri ferdsel for barn og myke trafikanter på tvers av gata.

En kulvert er et billigere alternativ til tunnel, da man her ikke sprenger i fjell, men bare graver en renne i marka og legger «tak» over dette. Veibanen blir uansett kamuflert og åpner for andre løsninger over dette.

Norconsult skriver: Tiltakspakke 2 inkluderer miljøkulvert over Fv.82 på deler av strekningen gjennom sentrum. En får på den måten bort barrieren som Fv.82 Vesterålsgata utgjør for myke trafikanter, og får bort trafikken fra bybildet. Dette vil være med på å fremme myke trafikanter, både med tanke på at kryssing blir mye enklere, men også sikkerhetsmessig.

Det vil også være med på å heve bybildet til Sortland, hvor en får forbundet sentrum med boligbebyggelse og skoler på andre siden av vegen. Kulverten bør være plassert på de mest sentrale stedene for kryssing til sentrum for å oppnå maksimal effekt. Ved å få bort trafikken fra bybildet vil også estetikken og attraktiviteten til Sortland sentrum heves.

Uten Fv.82 Vesterålsgata som en barriere, vil en på denne måten bidra både mot det grønne skifte og virke positivt på folkehelsen. Bybildet og Sortland som en helhet, samt forbindelsen mellom sentrum og øvrige område, vil bli betydelig styrket med en sammenhengende grønn lunge ned mot sentrum.

Norconsult har ikke laget noen skisse av løsningen og heller ikke vist detaljert hvordan dette vil ta seg ut visuelt og brukermessig. Beskrivelsen «miljøkulvert» er ellers i landet brukt slik at veibanen graves helt ned i terrenget eller dekkes til, ved bruk av store betongelement som danner en slags tunnel for bilene.

De andre løsningene som kommer fra Norconsult er kjente forslag, som allerede har vært mye drøftet lokalt. Viktigst her er nye rundkjøringer ved Circle-K, ved Kjempenhøy-krysset og ved Sørhavna.

Alt dette er tiltak som Nordland fylke må betale, ettersom Vesterålsgata er fylkeskommunal vei. Kostnadene her er ganske store, ettersom bare en kulvert ved rådhuset er anslått å kreve 70 millioner kroner i bevilgninger.

For Sortland kommune er det viktigste tiltaket at man gjør ferdig veien opp mot Vestmarka fra sør, altså knytter Bjørklundveien sammen med Vesterveien. Bare dette ene tiltaket vil lette trafikken i Vesterålsgata betydelig, anslagsvis med ca 60 biler i rushtiden. Med denne forbindelsen vil mange i Vestmarka slippe å kjøre ned Kirkåsveien og ut på Vesterålsgata, dersom man skal til Lamarktunet eller Blåbyhallen.

På lang sikt forslår man å legge fylkesveien utenom Sortland, med en undersjøisk tunnel under Sortlandsundet. Kostnadene her løper plutselig veldig fort, da en slik tunnel koster ca 750 millioner for 5 kilometer, med kun ett løp. Kravene i dag er at undersjøiske tunneler skal ha to løp.

Norconsult sier imidlertid at Vesterålsgata ikke er overbelastet i dag, selv om den er sterkt trafikkert til tider. Det er enkelte flaskehalser, men disse kan utbedres etterhvert, og her er de nevnte rundkjøringene viktige.

Konsulentene peker også på at dagens rundkjøring i sentrum kanskje burde utvides med ekstrafelt, for de som skal opp fra sentrum og nordover. Det samme for de som kommer sørfra og skal ned i Strandgata. Dette er enkle grep som vil koste lite å gjennomføre, men lette flyten i trafikken.