Vil gjenvinne asfalt

Bulldozer Maskinlag har fått tillatelse til å knuse og gjenvinne brukt asfalt ved Karihaugen massetak i Sortland. Her kan man behandle opptil 3.000 tonn, som i sin helhet skal gjenbrukes.

Ved massetaket og knuseverket på Karihaugen skal gammel asfalt gjenbrukes (foto: VNY).

Det er Statsforvalteren i Nordland som har gitt Bulldozer Maskinlag Produksjon AS tillatelse til ombruk av asfalt.

Bulldozerlaget har søkt om å etablere et anlegg for både mottak, knusing og lagring av returasfalt i Karihaugen massetak.

Området disponeres av selskapet selv, hvor man daglig utfører knusing og mellomlagring av tilslag til veg-, bygg,- og anleggsformål.

Virksomheten selger også fyllmasser og knuste fraksjoner til private foretak, offentlige virksomheter og privatpersoner.

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS planlegger å knuse asfaltmasser på anlegget.

Virksomheten utfører daglig knusing av fjellmasser, og knusing av asfalt vil bli utført ved behov.

De knuste asfaltmassene skal gjenbrukes til vegformål.

Asfaltmassene som leveres til anlegget vil gjenvinnes hundre prosent

Bulldozer Maskinlag Produksjon AS opplyser at det ikke er kjente vannforekomster i Karihaugen massetak.

Overflatevann fra området blir ført ut i åpne grøfter eller siger ned i grunnen.

Mengden returasfalt på bedriftens område skal ikke på noe tidspunkt overstige 3.000 tonn.

Grensene for lagring av returasfalt gjelder samlet for returasfalt som lagres i påvente av knusing, returasfalt som er under knusing og ferdig knust returasfalt.

Returasfalten som skal gjenvinnes kan lagres i inntil 2 år.

Det er ikke tillat å ta imot eller behandle returasfalt produsert før 1970, da den kan inneholde tjærestoff.

Sortland kommune har påpekt at området ved Karihaugen drenerer til Storvannelva.

Den er registrert med god økologisk tilstand, men med dårlig hydrologisk tilstand fordi vassdraget er vannkilde til Sortland (Storvatnet).

Derfor bør det vurderes en form for overvåking av eventuell lekkasje av grunnvann som kan ledes til Storvannelva.

Sortland kommune vurderer ellers at det omsøkte tiltaket er i samsvar med gjeldende kommune- og reguleringsplan.

Både statsforvalteren og kommunen påpeker at de er positive til at det etableres et godkjent mottak av asfalt i nærheten av Sortland by.