Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vil fylle ut 32 dekar

Sortland mangler areal for næring og det har lenge vært diskutert mulighetene for å fylle ut ved Ånstadsjøen, både for ny havn og bedrifter. Nå tar en grunneier grep og vil fylle ut 32 dekar.

Planen er å skape tomtegrunn for 6-5 nye bygg (lysegrønne), som kan romme minst like mange bedrifter i Ånstadsjøen. Bygget til tidligere Europris sees midt i bildet (fotoskisse: Asplan Viak).

Det er firmaene Frantzen Eiendom AS og Benfra AS som har tatt initiativ til de nye planene som nå er lagt frem for kommunen. Dette er også de største grunneiere på Ånstadsjøen, men man ønsker å trekke med seg noen av naboene også.

Fra før har man hatt Europris-butikken og Akselsen Engineering her, i tillegg til Sjøhussenteret. Den nye planen omfatter ikke turistanlegget, men strekker seg østover fra dette i retning Sortland by. Her kan man maksimalt få 47 dekar areal, med de 15 som allerede finnes.

Det er ikke klart hvilke nye bedrifter som tenkes etablert her, men det legges opp til at det meste blir næringsdrift uten direkte butikkutsalg. Lokalene etter Europris står imidlertid fortsatt ledige og er avertert til salgs for 22,5 millioner kroner.

Det er kommet et bud på eiendommen, men salget er ikke gjennomført og dermed vet man ikke hva lokalene vil bli brukt til i fremtiden. I annonsen står det at bygget er på ca 1.500 kvadratmeter gulvareal, mens tomta er på 3,4 mål. Etter utfylling vil tomtegrunnen øke til 7,5 mål.

Den store utfyllingen som planlegges kan skje fordi strandområdet her er svært langgrunt. Den gamle trekaia som tidligere ble brukt av Statoil, viser hvor langt ut man må for å få en viss dybde i sjøen. Planene for ny fylling strekker seg litt utenfor denne piren.

Slik ser det ut ved Ånstadsjøen i dag og den nye fyllinga tenkes  litt utenfor spissen av trekaia etter Statoil, som man ser stikker langt ut i sjøen her (foto: Asplan Viak).

De nye byggene vil ligge spredt, med god plass imellom. 4 er tenkt i størrelse 750 kvadrat areal, mens et blir på 600 kvadrat. Planen betyr etablering av 3.800 kvadrat for ny næring, hvorav inntil 1.000 kvadrat kan være forretning.

Samlet utnyttelse av de 47 målene, inkludert eksisterende forretningsareal på 1.500 kvadrat og næring på 700 kvadrat, blir dermed på hele 6.000 kvadratmeter bruksareal. Ånstadsjøen kan dermed en viktig næringsklynge for Sortland.

Planen som nå er lagt frem inneholder ikke noen kaianlegg, med om fyllingen føres så langt ut som man nå antyder, vil det trolig kunne bygges kaier med grei dybde for mindre båter langs fyllingsfronten mot sundet.

Sortland Havn KF er ennå i tenkeboksen om man ønsker å legge et nytt havneavsnitt i Ånstadsjøen. Dette vil i såfall bli på andre siden av Sjøhussenteret og ikke komme i konflikt med de planene som nå er lagt av Frantzen Eiendom AS.

Om begge disse planene blir realisert, betyr det at Sjøhussenteret blir liggende midt inne i et en stort næringsområde, med industri og tungtrafikk. Eieren av Sjøhussenteret har derfor allerede kommet med kritiske merknader til begge planene.

I tillegg til næringsområdet tenkes det satt av 6 mål friareal, der almenheten altså fortsatt vil få direkte tilgang til sjøen. Det tenkes også en omlegging av trafikken, der alle bedriftene bruker en og samme avkjørsel fra fylkesveien.

De nye byggene er tenkt oppført i maksimalt 3 etasjer høyde, med taket 14 meter over havnivå. Selve fyllinga skal ligge vel 3 meter over sjøen, slik at man tar høyde for fremtidig øket havnivå.

Asplan Viak as har utarbeidet planforslaget på vegne av Benfra AS, som representerer grunneierne, og Jarle Frantzen har vært kontaktperson her. Arbeidet med denne planen har pågått siden 2015 og den stemmer ganske godt med det som allerede er vedtatt i Byplanen for Sortland.