Veipenger er ubrukt

Mange fylkesveier i Nordland trenger sårt opprusting, men bevilgningene i 2018 ble ikke brukt opp, da det manglet ferdige planer for å starte opp prosjektene. Det er et paradoks, mener Høyre.

Beate Bø Nilsen stiller spørsmål om hvorfor Nordland fylke ikke har brukt opp veipengene man fikk tildelt i 2018 (arkivfoto).

– Det er direkte feil av fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen når han sier at han må ta ned utgiftene med rundt en halv milliard kroner årlig, sier gruppeleder for Høyre, beate Bø Nilsen. Nordland får imidlertid en reduksjon i de frie inntektene på 459 millioner fra 2017 til 2022, altså over 5 år.

-Paradokset er at Nordland fylkeskommune ikke har klart å bruke opp bevilgninger på fylkesveier i 2018 pga. manglende prosjektering. Det investeres ellers i store infrastrukturer som E6 Helgeland, E6 Sørfold, Hålogalandsbrua og Hålogalandsveien, påpeker Nilsen.

Økonomien er ventet å bli det heteste tema når fylkestinget i Nordland møtes på mandag. Fra Arbeiderpartiet, som leder Nordland nå, er det kommet kritikk mot Solberg-regjeringen for kutt i overføringer via statsbudsjettet.

Nilsen reagerer på at fylkesråd Torgersen (AP) i tillegg sier at det ikke er god nok dekning av vei, hurtigbåt og ferge. – Det å drive politikk, er snakk om prioriteringer. Næringslivet etterlyser mer satsing på vei, forskning og utvikling og det har de fått gjennom 4,4 milliarder kroner til fylkesveier hvorav 1,25 milliarder går til Nord-Norge.

Gruppelederen sier at selv om Nordland fylkeskommune isolert sett får en nedgang i inntekter på grunn av omlegging i 2015, mener hun at Nordland fremdeles er blant fylkeskommunene med høyest nivå på frie inntekter pr. innbygger.

-Det blir færre innbyggere i Nordland og det bidrar til nedgang i overføringer, påpeker Beate Bø Nilsen. Hun mener at selv om det reduseres på de regionale utviklingsmidlene, så ønsker ikke fylkesrådet å snakke om dette.

Kompensasjonsmidlene på 94 mill. (2018) og 106 mill. (2019) var gitt for å lette overgangen. Det kom 76 millioner fra Havbruksfondet, 298 millioner i Nord Norges tilskudd, 43 millioner til ordinært skjønn og 309 millioner med særskilt fordeling (fornye og ruste opp fylkesvegnettet, kompensasjon tunnelsikkerhetsforskrifter, ferjeavløsning og styrking av båt og fergesektoren)

I forslaget ligger det at dagens tapskompensasjon avvikles og omfordeles innenfor innbyggertilskuddet når inntektssystemet legges om i 2020. Skatteinnbetalingene var over 6 milliarder kroner høyere i januar 2019 enn i januar 2018.

Bø Nilsen sier at under borgerlig regjering er den alminnelige skattesatsen gått ned fra 2014 på 27% til i dag på 22%. – Selv om skattesatsen settes ned, øker skatteinngangen. Det viser at regjeringens skattepolitikk virker, sier Nilsen.

– Første måned i 2019 innbrakte 97 milliarder kroner i skatt i Norge, eller en vekst på 6,5 prosent. For Nordland fylke utgjorde skatteinngangen 149 millioner kroner mer bare i januar. Det er også viktig å si at der er ikke ett eneste fylke som har nedgang i skatteinntektene fra i fjor til i år.

Beate Bø Nilsen setter spørsmål ved hvor vellykket de regionale utviklingsmidlene har vært.  – Vi har friskt i minne medias fokus på evalueringen av Nordlands bruk av regionale utviklingsmidler fra 2012 til 2015. Kritikken var at man deler ut nesten 900 millioner men mangler oversikt over resultatene.

De milliarder som primært skulle skape arbeidsplasser kunne ikke dokumenteres å ha effekt. Nilsen setter videre spørsmål om det er på tide å se på alternativ bruk av deler av midlene, sier Beate Bø Nilsen.