Tunnel til Bleik

Veien mellom Andenes og Bleik skal sikres bedre og nå bygges det trolig en ny tunnel til 263 millioner kroner, dersom fylkeskommunen følger opp anbefalingen fra Statens vegvesen.

Her kommer det en ny tunnel, som skal gi sikrere vei mellom Andenes og Bleik, helt nord på Andøya (foto: Statens vegvesen).

Statens vegvesen har sett på fem ulike alternativer for den rasutsatte veien på Andøya. Deres anbefaling for å rassikre «fylkesvei 976» er en ny tunnel.

Deler av fylkesveien mellom Andenes og Bleik er rasutsatt med steinsprang. Strekningen er i dag delvis sikret med rasfang-gjerde, men for å få på plass en fullverdig rassikring, så har Nordland fylkeskommune bedt Statens vegvesen utrede ulike alternativer.

Etter å ha vurdert økonomi, konsekvenser og gjennomførbarhet anbefaler Statens vegvesen det som heter «Alternativ A», med en ny tunnel for rassikring på strekningen mellom Bleik og Kleivodden.

– Alternativet gir først og fremst god rassikring og er det alternativet som de fleste parter har signalisert at de kan akseptere. Dette er også et alternativ som vi kan gjennomføre innenfor den økonomiske rammen fylkeskommunen har satt, på 263 millioner kroner, sier samferdselsråd Svein Eggesvik.

I denne prosessen har Statens vegvesen vurdert 5 ulike alternativer for den rasutsatte fylkesveien. Planprogrammet ble lagt ut på høring september/oktober i 2018 og ble også presentert på et folkemøte på Bleik den 13. september.

På bakgrunn av innspill og mottatte merknader etter høring ble det besluttet å gjennomføre ytterligere utredninger på «Alternativ E», som handler om å legge vegen på en sjøfylling. Utredninger viser at dette alternativet vil bli svært kostbart og det kan være utfordrende å få tilgang på stein i riktig størrelse og mengde. I tillegg er det et svært værhardt område.

Planprogrammet skal vedtas endelig vinteren 2019, og reguleringsplanen vil komme innen utgangen av 2019. Dette gir en mulig byggestart i 2021. Det er beregnet byggetid på veien mellom 1,5 til 2 år.