Vil bevare tingretten

Forslaget om legge ned Vesterålen tingrett møter motstand fra flere hold. Også Nordland fylkeskommune går ut mot denne sentraliseringen, som også vil være negativt for rettssikkerheten.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll mener det er feil å kutte i antall tingretter (foto: NFK, Thor-Wiggo Skille)

Regjeringen foreslår nå å avvikle fire tingretter i Nordland. Forslaget fra regjeringen er at Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland og Narvik legges ned som selvstendige tingretter. -Det er en sentralisering som vi rett og slett ikke kan akseptere, slår fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), fast.

I Nordland foreslår altså regjeringen å legge ned tingrettene i Sandnessjøen, Brønnøysund, Narvik og Sortland og legge dem inn under tingrettskontoret på Mo og i Harstad.

– Regjeringen må bort fra denne tanken. Det er avgjørende for folk og rettssikkerheten at vi har egne tingretter på alle de stedene, sier Norvoll. Med den demografien og geografien som er i Nordland mener han at dette både vil svekke rettssikkerheten for innbyggerne og at avstanden vil føre til at tilliten til rettsvesenet blir forringet.

– Sentralisering av domstolene går ut over innbyggerne. Lengre avstander, høyere reisekostnader og mer tidsbruk for både innbyggere og næringsliv er en side av denne saken. For jordskiftedomstolene betyr det også lengre reisevei for både dommere og ingeniører, sier Norvoll.

Han er opptatt av at domstolenes behandling skal være effektiv og rettssikker, og at folks mulighet for avklaring av tvister og konflikter utenom rettsapparatet må styrkes.

– Tilgangen til rettsråd bør også økes, og da er dette feil retning å bevege seg i. Man gir ikke bedre tilgang til rettsråd til folk flest ved å fjerne kompetansen fra mindre byer og flytte den til de større byene, påpeker Norvoll.

Senest i fjor vedtok et enstemmig fylkesting i Nordland å gå imot nedleggelser av tingrettene i Nordland. -Det har vært viktig for partiene i fylkestinget å vektlegge folks rettssikkerhet og at det ikke skal være stor avstand mellom dømmende myndigheter og folk i Nordland, sier Norvoll. Fylkestinget skal behandle høringen om sentraliseringen av domstolene på fylkestinget neste uke.

-Fylkesrådet mener det vil være riktig å opprettholde alle de syv tingrettene vi har i Nordland. Vårt høringsforslag er derfor at domstolstrukturen videreføres etter dagens desentraliserte modell, sier Norvoll.

Justis- og beredskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å se på domstolene i Norge. En egen domstolskommisjon har foreslått at antall tingretter i Nordland skal reduseres fra 7 til 2. I tillegg forslår de at jordskifterettene i Nordland blir redusert fra 3 til 1, og at Ofoten, Lofoten og Vesterålen legges inn under Troms og Finnmark jordskifterett.

Regjeringen har laget et eget forslag som nå er sendt ut på høring. Forslaget avviker noe fra domstolskommisjonens forslag, men det innebærer fortsatt at to tredjedeler av tingrettene skal legges ned. Regjeringen vil opprettholde de nedlagte tingrettene i form av bemannede rettssteder. Regjerings forslag vil altså erstatte dagens tingretter med en form for avdelingskontor i Sandnessjøen, Brønnøysund, Sortland og Narvik.