Viktig kryss pushes

Krysset mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata er den viktigste trafikksaken i Sortland nå og kommunen vil trolig sette inn støtet for å få rundkjøringen her gjennomført på sommeren 2021.

Trafikken gjennom krysset på Kjempenhøy er allerede ganske stor og vil vokse mye når enda flere nybygg og leiligheter står ferdig (arkivfoto).

Karin og Birger Fjærvoll har nå akseptert tilbudet fra Sortland kommune om å innløse deres eiendom for 4,75 millioner kroner. Denne ligger kloss i den planlagte rundkjøringen og vil bli sterkt beskåret når prosjektet realiseres.

Dermed har kommunen i praksis begynt på realiseringen, etter at man høsten 2018 vedtok en reguleringsplan for veien på Kjempenhøy og inkluderte rundkjøring i Vesterålsgata. Det er imidlertid Nordland fylke som eier veien her og egentlig skal betale prosjektet.

Nå får lokalpolitikerne saken på nytt, ettersom rådmannen mener kommunen må lede an i prosjektet og sette en tidsplan for gjennomføring. -Spørsmålet om byggherre er essensielt fordi det vil avklare hvem som skal drive prosessen videre. Spørsmålet er prinsipielt fordi dette bare er ett av flere kryss langs Fv82 gjennom Sortland det er aktuelt å gjøre noe med.

Aktiviteten med avklaring av byggherrefunksjonen starter mai 2019, og har som målsetting å konkludere innen oktober 2019. Dette skaper rom for politisk behandling, sier Brynjulv Øverby på vegne av rådmannen.

Formannskapet i Sortland skal drøfte dette på møtet førstkommende torsdag. Anbefalingen fra administrasjonen er at man vedtar at kommunen selv leder an i prosjektet og forsøker å få fortgang hos Nordland fylke.

Håpet er at man skal komme i gang 1. april 2021, altså om to år, slik at rundkjøringen kan bli klar i løpet av sommeren dette året. Da er det altså såpass kort tid igjen at man nå må sette inn personell i Sortland rådhus for å presse frem saken.

Kommunen har altså vedtatt å innløse en av eiendommene ved krysset for 4,75 millioner. I tillegg må man finne penger for å forskuttere fremdriften, inntil Nordland fylke kommer på banen med sine bevilgninger.

Veien ned gjennom Kjempenhøy, fra Vesterålsgata til sjøen, er kommunal og må derfor dekkes av Sortlands egen kommunekasse. Den vedtatte reguleringen tilsier at man her vil få utvidelse av bredden og et mer oversiktlig kryss i Strandgata, like ved Kiwi.

En del penger kommer fra private utbyggere i området, men dette er små beløp sett i sammenheng med forventet sluttsum. Hva prosjektet vil koste totalt er foreløpig ukjent, men det har vært antydet et sted mellom 30 og 40 millioner.

Kommunen har altså tatt en del kostnader på strak arm selv, med å betale reguleringsplanen og innløse Fjærvoll-eiendommen. -Uavhengig av hvem som skal betale for utbyggingen av krysset, må de innledende arbeider finansieres før de startes, skriver rådmannen til politikerne.

Det tilrås at Sortland kommune tar ansvar for denne delen, enten beløpene kan forventes refundert eller ei. Dette for å sikre fremdrift. Prosjektering og nødvendig prosjektledelse foreslås finansiert av Sortland kommune i budsjettregulering 2/19 (mai-juni 2019). Tiltaket tas inn i økonomiplanarbeidet for 2020-2023.