Vielse i rådhuset

Fra årsskiftet vil det bli vielser i rådhusene over hele Vesterålen. Her blir det ordfører eller rådmann som tar jobben som «prest» og sørger for at ekteskapene blir formalisert.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (t.v.) og rådmann Randi Gregersen vil fra årsskiftet kunne vie ektepar i Sortland rådhus, som alternativ til sorenskriveren.

Kommunene i Vesterålen velger trolig litt ulik løsning på hvem som skal ta de nye oppgavene med å vie ektepar. Sortland legger opp til at ordfører, varaordfører og rådmann skal være de tre som deler på denne jobben. Saken behandles av kommunestyret torsdag.

Hadsel går litt lenger og fordeler oppgaven på flere i rådhuset. Her vil man kunne velge mellom rådmann, økonomisjef, skolesjef, helsesjef eller kommuneoverlege. I tillegg vil ordfører og varaordfører også kunne vie. Saken behandles i kommunestyrets oktobermøte.

De andre kommunene i Vesterålen har ennå ikke gjort noe med saken. Stortinget gjorde tidligere i år vedtak om endringer i ekteskapsloven. I brev av 30. juni 2017 fra Barne- og likestillingsdepartementet blir kommunen bedt om å ta stilling til hvem som skal utføre denne tjenesten.

For de som ønsker å gifte seg i kirken blir alt som før. Her er det selvsagt presten som står for vielsen. Endringene nå gjelder den borgerlige vielsen.

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. I tillegg kan kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Her er det altså åpent for å lande på helt ulike løsninger. Her er det stillingen som avgjør, ikke hva personen heter.

Dessuten må kommunene finne et egnet lokale til å gjennomføre vigslene i. Sortland mener at kinofoajeen i rådhuset kan egne seg, eller kanskje kommunestyresalen.

Den nye loven påpeker at vielsen skal være gratis, slik at kommunen ikke kan pålegge brudeparet noe gebyr. Om vielsen skjer utenfor rådhuset, kan brudeparet bli pålagt å dekke kostnadene for dette.

Vigselsmyndighet overføres altså fra «notarius publicus» (dommere i tingretten) til kommunen. Dette skjer over hele landet, som et ledd i å avlaste sorenskriverne arbeidsmessig. Det har også skjedd en sterk sentralisering av tingrettene, slik at disse nå bare finne i større byer. På denne bakgrunn passer det bedre at kommunen og ordfører tar jobben.