Veien er med videre

Ny vei mellom Sortland og Evenes er fortsatt høyt prioritert. Statsbudsjettet inneholder to slike OPS-prosjekt som skal få byggestart neste år. Ellers er det nokså nøkterne nyinvesteringer.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland (foto: Statens vegvesen/Knut Opeide)

Støre-regjeringa la torsdag frem sitt nye statsbudsjett for 2023. Mange var spent på sine hjertesaker, og ikke alle ønsker kunne oppfylles.

– Dette er et meget stramt budsjett, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging.

Når prisveksten må dekkes innenfor eksisterende rammer betyr det lavere aktivitet.

Vi skal fortsatt prioritere å holde veiene åpne og trygge, fastslår vegdirektøren.

– Det arbeides videre med OPS-prosjektene Sotrasambandet og Hålogalandsveien med planlagt byggestart i 2023, sier Ingrid Dahl Hovland.

Med unntak av to OPS-prosjekter betyr regjeringens forslag til statsbudsjett bråstopp for en rekke nye store veiprosjekt for Statens vegvesen i 2023.

I forslaget reduseres Vegvesenets investeringer med 2,6 milliarder.

Budsjettforslaget slår mest ut på investeringer på riksvei, som vil bli på om lag 10,2 milliarder kroner i Vegvesenets regi.

– Den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med kraftig prisvekst på flere områder, gjør at vi er pålagt å redusere investeringene våre kraftig.

Jeg forstår at dette vil være skuffende for veldig mange. Men vi må forholde oss til realitetene, sier Hovland.

Det er nå bare en entreprenør-gruppe som er aktuell for å bygge Hålogalandsveien.

Gruppen ledes av Skanska Norge AS som har med seg Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS og Svevia Norge AS.

Dessuten har man også med flere av selskapene i Skanska-konsernet.

Forslaget til sudsjett legger opp til en bevilgning på 9,4 milliarder til drift og vedlikehold, en økning på 780 millioner.

Økningen er et resultat av ekstraordinært høye priser og at kostnadene til veidriften har økt etter at driften av fylkesveier og riksveier ble splittet opp i forbindelse med regionreformen i 2020.

– Forslaget gir også en styrket satsing på å ta vare på veinettet vi har.

Vi kommer til å gjøre nødvendige utbedringer i veinettet i 2023, blant annet utbedring av bruer, veier og oppgradering av tunneler, sier Hovland.

Omfanget av vedlikeholdet vil være avhengig av hvor store prisøkningene blir og hvor krevende årets vinter blir.

– Men vi vil ikke klare å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

Men mer automatisert innsamling og analyse av tilstandsdata vil setter oss i enda bedre stand til å prioritere ressursene der de trengs aller mest, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.