Veien blir ikke ferdig

Veien gjennom industriområdet på Sortland har vært stengt i halvannet år. Arbeidet er stoppet opp og nå blir det stilt spørsmål ved prosjektet og når veien igjen kan åpnes for bruk.

Christoffer Ellingsen spør om når Markveien blir ferdig (foto: innsendt).

Christoffer Ellingsen i partiet Rødt spør nå ordføreren om fremdriften på dette veiprosjektet.

Markveien er veien gjennom Vestmarka industriområde mot nord til Blåheiveien.

Veien er ferdig opparbeid med gang- og sykkelvei størstedelen av strekninga mot nord.

Høsten 2021 inngikk Sortland kommune kontrakt med entreprenør om ferdigstillelse av den siste delen inkludert tilhørende vann og avløpsanlegg.

Totalsum den gang ble satt til 24 millioner kroner.

Entreprenøren starta arbeidet temmelig umiddelbart og veien blei stengt i anleggsområdet og ikke gjennomkjørbar.

Arbeidet blei temmelig snart avslutta uten ferdigstillelse og har veien vært stengt i omtrent 1 ½ år!

For mange har dette medført lange daglige omkjøringer og manglende trafikksikkert for myke trafikanter. En svært ugunstig veistenging!

Saka har vært tatt opp en flere ganger.

Det er forklart at begrunnelsen for utsettelse på utsettelse er knytta til både regulering av næringsområde NO1 og manglende avklaring med grunneiere for å få bygget gang/sykkelvei.

Dette prosjektet er minst 5 år gammelt. Det er på tide å få veien ferdig.

Rødt stiller derfor følgende spørsmål til ordfører i kommende møte i formannskapet:

Når blir arbeidet med fullføring av Markveien starta opp igjen og når kan vi regne med at den blir ferdig?

Er det mulig å gjøre kjøreveien ferdig dersom det fortsatt er uavklart med grunnavståelse til utvidelsen for gang-/sykkelvei?

Ellingsen i Rødt spør også ordfører om status vannforsyninga fra Storvatnet og oppsetting av gjerde.

I slutten av juli gikk Sortland kommune ut med opplysninger om at det kunne bli vannrestriksjoner i Sortland.

Sjøl om det samtidig ble understreket at det var nok vann til vanlig forbruk i Storvatnet, skapte disse opplysningene likevel en del uro blant folk.

Etter at disse opplysningene ble offentlig, har det vært lite nedbør og tilsig til Storvatnet, men desto mer varme og sol. Dermed også større fordampning.

Det er også meldt at det skal settes i gang arbeid med forbedring av metoden for tilførsel av vann fra Storvatnet til renseanlegget.

Det er avgjørende at befolkninga er sikra trygg og sikker vannforsyning.

I forbindelse med dagens situasjon stiller Rødt derfor følgende spørsmål:

1. Hvordan er vurderinga nå i forhold til mulige vannrestriksjoner på grunn av den seinere tids tørke og varme?
2. Blir de meldte tiltakene i Storvatnet nå i høst gjennomført og vil de i så fall avlyse eventuelle mulige restriksjoner på forbruk av vann også for framtida?
3. Vil det bli rydda opp ved enden av Storvatnet slik at slangene blir tildekt visuelt og mindre utsatt for uhell, mulige uønska hendelser og større sikkerhet?
4. Hva er status angående inngjerding av Storvatnet?