Vanskelig Vegvesen

Fra rådhuset i Sortland legges det ikke skjul på at man opplever Statens vegvesen som vrien og tverr, når man snakker om løsninger for Strandskog næringsområde.

Ingen problem her, mener Sortland kommune, og vil beholde dagens løsninger for veikryss på Strandskog (arkivfoto).

En ny reguleringsplan er laget for Strandskog næringsområde, mellom Coop-bygget og sjøen. Her gikk mye på tverke for kommunen, da man tidligere behandlet planene for Coop litt hastig.

Etter dette har det vært en svært lang tautrekking mellom partene – eierne av Coop-bygget, eierne av Montér, eierne av naboeiendommene, Sortland kommune og Statens vegvesen.

Alle – bortsett fra Statens vegvesen – har i ettertid sagt at man kan leve med de løsninger som eksiterer i dag. De fungerer fint.

Kommunedirektør Randi Gregersen anbefaler nå politikerne å gå for dette i den nyeste planen som nå er lagt frem, og som dermed kanskje skal ut på høring.

– Dialogen har vært krevende, er den diplomatiske beskrivelsen fra rådmannen om samtalene man har hatt med Statens vegvesen.

– Kommunen har en opplevelse av få, reelle muligheter til å velge de adkomstløsningene som kommunen selv mener er hensiktsmessig.

Med andre ord en opplevelse av innskrenking av handlingsrommet i den kommunale skjønnsutøvelsen ved utforming av reguleringsplanen, sier kommunedirektør Gregersen.

Dette er diplomatisk språk, som fritt oversatt til nordnorsk betyr at «Statens vegvesen er tverr og vrien».

Kryssene omkring Coop-bygget (rosa) og Montér (blått) vil bli som i dag, dersom kommunens vilje vinner frem (foto: planforslag).

Tanken fra Sortland rådhus er altså å la kryssene på Strandskog være som i dag, med noen mindre justeringer i den sørligste delen.

Et nytt kryss må dog lages sør for Biltrend, som en felles adkomst for Biltrend selv, samt naboene i Eikmaskin, Vemas og Jacobsen Engros.

Vesterålen Caravan kan benytte krysset hos naboen Montér, eller en tilpasset internvei mellom eiendommene, på sjøsiden av Vesterålgata.

Adkomsten til Sørhavna blir ikke mer belastet enn i dag, men en ny stikkvei vil komme som adkomst til de 3 bolighusene som ligger langs Vesterålsgata her.

Statens vegvesen kan fremme «innsigelse» mot planer man mener bryter med trafikksikkerheten. Det har man hele tiden varslet og vil tvinge igjennom en annen løsning.

Statens vegvesen foretrekker adkomst til næringsområdet via Sørhavna. Ingen av de berørte partene i saken vært positive til dette alternativet – bortsett fra Statens vegvesen selv.

Nå legger rådmann Randi Gregersen frem saken for politikerne i Sortland, og senere vil den trolig gå ut slik at alle berørte kan komme med sine innspill.

Da blir spørsmålet om Statens vegvesen gir etter og sier OK, eller man kommer med «innsigelse» og tvinger frem nye runder med saksbehandling.