Usikker på ny havn

Utbyggingen av «Holmøy-havna» fortsetter, men Sortland kommune er usikker på hvor den kommunale havna skal vokse i fremtiden. Ånstad er fortsatt aktuell, men det er også andre muligheter.

Holmøy Maritime har bygget sin egen base ved Bogan-krysset, og her har Sortland kommune nå kjøpt nabotomta og er klar for utfylling til ny kaifront.

Politikerne i Sortland drøftet forleden et «nytt havneavsnitt», der man tidligere har hatt fokus på Ånstad. Nå viser det seg at dette området vil kreve en voldsom utfylling i sjøen, ettersom det er svært langgrunt. I tillegg kommer nytt industriområde her i konflikt med jordbrukets interesser.

-Ånstad er fremdeles aktuell, slår varaordfører Karl Erling Nordlund fast i en kommentar til Vesterålnytt. Han er også leder av styret i Sortland Havn KF. -Vi sendte saken tilbake til rådmann og skal ta opp diskusjonen på et senere møte i høst, sier han.

Politikerne ønsker en nærmere begrunnelse og dokumentasjon på en del utsagn i saken. Dessuten vil man vite litt mer konkret om potensialet ved Holmen og Leirbogneset for å legge ut et industriområde, som kan bygges ut i tilknytning til havna der.

Havnesjef Rune W. Monrad ønsker også å se nærmere på de alternativene som finnes. -Tanken om Ånstad er ikke lagt bort for godt. Politikerne ønsket derimot å stoppe planprosessen inntil det er gjennomført en mulighetsstudie hvor Holmen, subsidiært også Kringelneset, blir vurdert opp mot Ånstad, forteller havnesjefen.

-Årsaken ligger i flere usikkermomenter knyttet til Ånstad. På bakgrunn av denne prosessen vil vi så komme fram til det beste alternativet for lokaliseringen av et nytt havneavsnitt i Sortland kommune. Med andre ord kan resultatet til slutt bli at konklusjonen igjen blir Ånstad, påpeker Monrad.

Om kommunen lander på å fortsette utbyggingen i Holmen og ved Leirbogneset, så er det ikke gitt at Holmøy Maritime får drifte dette. Da kommer nok Sortland Havn KF inn selv, for å sikre en offentlig havn. Det man da sikter seg inn mot er kanskje større cruiseskip, som i dag ikke kan anløpe Sortland på grunn av brua og annen trafikk.

-Et moderne havneavsnitt og driften av dette skal understøtte og tilrettelegge for ei kommunal og regional utvikling. Vi har stort fokus på det samfunnsansvaret driften av et slikt havneavsnitt innebærer. Sortland Havn skal også ivareta funksjonen som markedstilpasset havn, sier havnesjef Monrad.

Det som kanskje har vakt en smule undring i saken om ny havn, er at Kringelneset er lansert og blir vurdert seriøst som et alternativ. Årsaken her er at dette ligger nærmere bykjernen, samtidig som her er et stor ubrukt område der man allerede har et stort steinbrudd. Tilgangen på fyllmasse er også helt åpenbar.

Nettopp Kringelneset er nå til vurdering i Kommunaldepartementet, da både Sametinget og Fylkesmannen mener området skal båndlegges til reinbeite. Dersom flertallet i kommunestyret får sitt vedtak stadfestet av departementet, så åpner dette både for etterbruk av steinbruddet og en mulig ny stor havn for cruiseskip her.