Uklart om Fiskebøl

Ennå er det uklart hva som vil skje på Fiskebøl med planene om et statlig senter for oljevern og marint miljø. Fra Hadsel ønsker man å holde saken varm, for å få til en etablering.

Hadsel kommune møtte ledelsen i oljevernsenteret, fra venstre Gaute Wahl, Ann-Helen Ernstsen, ordfører Siv Dagny Aasvik, Ola Morten Teigen og Barry Larsen (foto: Hadsel kommune).

Hadsel kommune møtte mandag ledelsen for det statlige «Senter for oljevern og marint miljø» på Hadsel Rådhus. Møtet kom i stand etter initiativ fra kommunen og var et ledd i oppfølgingen av det langsiktige arbeidet med å sikre en god tilstedeværelse for senteret også i Hadsel.

Senteret er så langt etablert i Svolvær, hvor de hadde sin første arbeidsuke i egne lokaler. Likevel tok de turen over Hadselfjorden for å holde den gode dialogen med den en av vertskommunene ved like. Leder av senteret, Ann-Helen Ernstsen, deltok, sammen med rådgiver Gaute Wahl.

-Fra kommunens side er vi opptatt av å sikre at det nasjonale og internasjonale perspektivet til et statlig senter også får betydning i regionen, med ringvirkninger og etableringslyst. Det statlige senter for oljevern og marint miljø vil kunne være et nav for en næringsklynge som jobber med alt fra oljevernberedskap og reduksjon av marin forsøpling, til en forsknings- og utviklingspartner som tiltrekker seg både næringsliv og andre forskningsmiljøer til hjertet av Lofoten og Vesterålen, sier ordfører Siv Dagny Aasvik.

-En viktig forutsetning for lokalbefolkningen i Hadsel er at de store områdene vi nå setter av til denne virksomheten, spesielt hva gjelder testområder i hav og på land, må være at det får utslag i arbeidsplasser som er fast stasjonert på Fiskebøl, sier Aasvik.

Senteret virker genuint opptatt av at dagens lokalisering kun i Svolvær er midlertidig, og at de har ambisjoner for etablering av aktivitet på Fiskebøl. Hadsel kommune har tilrettelagt for dette gjennom både arealavklaringer, tomtekjøp og regulering. Vannverk står også for tur, slik at det skal ikke stå på kommunens tilrettelegging.

Senterets representanter var positive til arbeidet som så langt har skjedd fra kommunen, og bekreftet at det var lagt til rette for etablering på Fiskebøl fra kommunens side. Noe klart svar på når og hva som kommer var det likevel ikke mulig å gi i dagens møte. Det vil måtte avklares først av senterets utredning som kommer i april 2019 og deretter den påfølgende politiske prosessen i departement.

-Vi gleder oss til å bli vertskap for det viktige nasjonale arbeidet med oljevern og marin forsøpling og gjør det vi kan for at dette blir et ideelt sted å drive både øving, forskning og testing. Det er en langsiktig jobb som krever mye av kommunen. Vi er godt i gang og får gode tilbakemeldinger fra senteret på jobben som er gjort så langt, sier Aasvik i en pressemelding.

Senter for oljevern- og marint miljø skal være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter som skal fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Senteret er lokalisert i med kontor og ledelse i Svolvær, mens det skal være praktiske testfasiliteter på Fiskebøl. Senteret er etablert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Samferdselsdepartementet.