Underskudd i Hadsel

Driften av Hadsel kommune i fjor kostet vel 12 millioner mer enn ventet. Det betyr strammere drift fremover, for styre kursen videre uten store avvik fra budsjettet for 2022.

Kommunedirektør Janne Kankaala lytter til rapporten fra økonomisjef Tommy Løveng (foto: Hadsel kommune).

En revidert beregning av skatteinntektene som tilfaller Hadsel kommune, gjorde at regnskapet for 2021 måtte korrigeres og avlegges på nytt.

Hadsel kommune har nå avlagt sitt regnskap med et negativt driftsresultat på 12,4 millioner.

Kommunestyret vedtok i juni 2021 et budsjett som tilsa et negativt driftsresultat på 3,4 millioner, men endelig resultat er altså ca 9 millioner dårligere enn ventet.

– Som rapportert i økonomirapporter på høsten var det i 2021 stor usikkerhet rundt faktorer som skatteinngang, koronakompensasjon, lønnsoppgjør og pensjonskostnader.

Kommunen fikk merinntekter, men ikke nok til å kompensere for økte driftsutgifter, sier økonomisjef Tommy Løveng.

– Avviket utgjør ca én prosent av brutto inntekter, men er likevel bekymringsfullt for kommunen, sier Løveng.

Kommunestyret har vedtatt at Hadsel skulle bruke av disposisjonsfondet til drifta i 2021, i tillegg til at alle midler fra havbruksfondet også er brukt.

– Når resultatet nå ble verre enn forutsatt, har vi så og si brukt opp alle våre reserver.

Det gir oss mindre fleksibilitet fremover, ved at vi ikke tåler uforutsette hendelser i økonomien vår, sier Løveng.

Månedsrapportene for 2022 viser foreløpig ikke større avvik.

– Det er viktigere enn noensinne å ha hyppig og god økonomistyring, og det vil i tråd med økonomireglementet bli rapportert månedlig til politisk nivå på status.

Dette har Hadsel opparbeidet gode rutiner på, sier kommunedirektør Janne Kankaala.

Kankaala er ganske ny i jobben som øverste leder i Hadsel kommune, ved siden av ordfører, og får nå en tøff oppgave i fanget.