Uenig om arealplan

Forhandlingene mellom Sortland kommune, Fylkesmannen og Sametinget har så langt ikke ført frem. Både nye hus i Kvalsaukan og næringsområdet i Vidbukta kan dermed havne i departementet.

Kvalsaukan er ei lita bygda ved innløpet til Hognfjorden og her er det foreslått å tillate 5 nye hus. Det vil Sametinget ikke godta, av hensyn til reindriften i området (arkivfoto).

Det var 28. september at 21 personer møttes hos Fylkesmannen i Nordland med dagsorden om å forhandle om Sortlands nye arealplan. Til stede på møtet var også fylkesmannen selv, Hill-Marta Solberg, pluss representanter fra Statens vegvesen, Nordland fylke, Sametinget, Fylkesmannens stab og Sortland kommune.

Striden om steinbruddet i Kringelen er allerede sendt direkte til Kommunaldepartementet for avgjørelse, da man i utgangspunktet mente at det her ikke er mulig å komme til enighet lokalt. Eierne og Sortland kommune mener at massetaket kan fortsette og gjerne brukes etterpå som tomtegrunn. Det vil verken Sametinget eller Fylkesmannens folk godta.

Møtet i Bodø nå gjaldt 3 andre punkt som det er uenighet om. Flere av deltakerne i møtet mente Sortlands behandling av arealplanen har fremstått litt uryddig, ettersom den var vært gjennom flere runder der det har kommet endringer i politiske møter.

Kommunestyret har foreslått å åpne for bygging av inntil 5 nye bolighus i Kvalsaukan, og det er tatt inn i planen et mindre næringsområde ved Brødrene Jobsen i Vidbukt (Forfjorden). Begge disse punktene har Sametinget protestert på.

Statens vegvesen har lagt inn innsigelse på et nytt lite boligfelt på Kvassneset i Eidsfjord, da man mener trafikken i området er for farlig. Feltet er imidlertid blitt redusert til kun 4 nye boliger og i møtet ble det raskt enighet om at Statens vegvesen kunne godta dette, om det ikke blir nye avkjørsler fra fylkesveien. Da slipper man også reguleringsplan for de 4 nye husene.

Kvassneset var det eneste av de 3 punktene man oppnådde enighet om. Sametinget og Fylkesmannen ville ikke gå med på nye boliger i Kvalsaukan og kunne heller ikke godta forslaget til løsning i Vidbukta.

Sametinget mener kommunen ikke har tatt hensyn til reindrifta på Strand i forbindelse med foreslått arealbruk og planen har en mangelfull vurdering av den samlede belastningen reindrifta blir påført gjennom vedtakene her.

Kommunen lanserte en løsning med å avgrense arealet for spredt bebyggelse slik at de 5 nye boligene må holde seg innenfor eksisterende bebyggelse i Kvalsaukan. Løsningen kan ivareta trekkveien gjennom området som fremgår av reindriftskartet. Kommunen skal nå forhandle direkte med «Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt» om dette forslaget og har fått 3 ukers frist.

Det blir også 3 ukers forhandling om næringsområdet for Brødrene Jobsen i Vidbukta. Her har Sametinget protestert, men lokalt har man delvis funnet en løsning som gjør at det sikre en trekklei for rein langs fjæra på en ny fylling. Dette møtte kritikk både fra Fylkesmannen og fra Nordland fylke, da denne fyllingen blir liggende i strandsonen og neppe vil sikre at reinen virkelig vil bruke den løsningen.

Dersom det ikke blir enighet om løsning for enten Kvalsukan eller Vidbukt, må kommunen anmode Fylkesmannen om oversendelse til Kommunaldepartementet. Det blir dermed et nytt møte i Bodø før jul, som vil avgjøre om man når frem til en enighet lokalt, eller må be om avgjørelse i Oslo.

Fra Sortland kommune møtte ordfører Tove Mette Bjørkmo, rådmann Randi Gregersen, kommunestyrets representant Oddmund Enoksen, teknisk sjef Ann-Kristin Vinje, kommunearkitekt Kristine Røiri og kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli.