Tegner selv reinkart

Kartet som viser reinbeite på Hinnøya tegnes av reineierne selv, uten å spørre grunneierne. Slik er hele Strand blitt beiteland. Dette skaper trøbbel for den vedtatte arealplanen i Sortland.

Kartet over reinbeitet i Sortland viser at det meste av Hinnøya, inkludert hele Strand, med boligfeltene, er markert som beiteland. Kartet er laget av reineierne selv.

-Reindriftskartet er ikke et rettighetskart, men en illustrasjon av arealbruk basert på reindriftas egne inntegninger, forteller seniorrådgiver Bjørnar Strøm-Hågensen i Landbruksdirektoratet til Vesterålnytt. -Det har ikke vært praksis å ta grunneiere med på råd, men om kartet viser arealbruk som er feil, kan det være grunnlag for en prosess for å få endret dette. Grunneiers rettigheter skal ikke endres over natten som følge av inntegning i reindriftskart. Om rettigheter bestrides av en grunneier, vil dette være et spørsmål av privatrettslig karakter, påpeker Strøm-Hågensen.

Sortland kommunestyre vedtok før jul en arealplan for kommunen, der man ikke ville stadfeste reindriftens rettigheter på Strand og ellers på Hinnøya. Fylkesmannen har bedt kommunen se på dette forholdet en gang til, ut fra kravene som Sametinget har stilt om «hensynssoner» for alle tiltak mellom Hognfjord og Sigerfjord. Blant annet rammer dette en påtenkt lysløype på Strand, nye boligtomter, næringsutvikling og steinbruddet på Kringelen.

Det er i høst oppstått liknende konflikter både ved Årstein i Raftsundet, under Vågan kommune, og ved Hennes i Hadsel kommune. Begge disse stedene har Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt nylig justert kartene sine, slik at det er utvidet beiteområde og flyttleier som tidligere har vært ukjent for grunneierne. Vågan kommune har vært i forhandlinger med Fylkesmannen og reindriften, men det er ikke oppnådd enighet. Sortland er i samme posisjon.

Oddmund Enoksen (SV) la frem et omfattende forslag i Sortland kommunestyre da arealplanen her ble behandlet i november. Dette fikk flertall med støtte fra Høyre og FrP. I sitt innlegg påpekte Enoksen at det slett ikke er klart at reindriften har noen juridiske rettigheter i dette området, selv om reindriftskartet viser det. Både fra saksbehandler Rune Kvannli i Sortland kommune og fra Fylkesmannen i Nordland hevdes det at kommunen må vedta store hensynssoner til nettopp reindriften, for å få planen godkjent hos Fylkesmannen.

Seniorrådgiver Bjørnar Strøm-Hågensen i Landbruksdirektoratet støtter langt på vei Oddmund Enoksens forståelse av saken. -Reindriftskart er ikke et rettighetskart, men et informasjonskart som illustrerer hvordan reindrifta i hovedsak og normalt bruker områdene, på et overordnet nivå. Det kan, som følge av en rekke omstendigheter, forekomme feil i kartet.

Reindriftskart er basert på reindriftas inntegning av egen arealbruk. Fylkesmannen har koordinert dette arbeidet og også kvalitetssikret innholdet i kartet. Dette er ikke saksbehandling, og således ikke noe som skal høres eller sendes til kommunene og grunneiere. Reindriftas rettigheter til å utøve reindrift har hjemmel i reindriftsloven, påpeker Strøm-Hågensen.

-Prosessen med å tegne, kvalitetssikre, digitalisere og publisere kartet er ikke en saksbehandlingsprosess, og forvaltningen har følgelig ikke noen lovhjemmel for å publisere kartet. Landbruksdirektoratets rolle kan imidlertid forankres i Geodataloven, hvor det er vårt ansvar som nasjonal reindriftsmyndighet å levere oppdaterte kart til Kartverket for temaet reindrift, forteller Strøm-Hågensen.

Reineierne har nettopp nå fått et nytt verktøy for å tegne og justere kartene. Nå kan de gjøre dette selv hjemme i sofaen, via en enkel app. – Tidligere tegnet reindriftsutøverne på papirkart, men fremover vil tegning skje direkte på skjerm og digitalt i en web-løsning. Prosessen med Fylkesmannens kvalitetssikring vil fortsatt være der. Det er NIBIO som har tilrettelagt både ajourhold og innsynsløsningen for oss, men det er Landbruksdirektoratet som «eier» disse løsningene, forteller seniorrådgiver Bjørnar Strøm-Hågensen.

For Sortland kommune betyr den oppståtte situasjonen at formannskapet må drøfte dette i sitt møte 1. februar, mens kommunestyret må si sin mening i møtet 15. februar. Da må man svare på kravet fra fylkesmann Hill-Marta Solberg, om det er noen spørsmål som må kjøres gjennom en ny prosess med uttalelser og vedtak. Sentralt her er kravet fra reindriften om «hensynssoner» der andre interesser må vike.

For ordens skyld gjør Vesterålnytt oppmerksom på at sitatene her fra Strøm-Hågensen i Landbruksdirektoratet er skriftlig bekreftet. Han er nå den sentralt ansvarlige for disse kartene og har også fått våre spørsmål skriftlig.