Storvannet og demning

Partiet Rødt etterlyser opprydding ved Storvannet og gjerde omkring vannkilden. Dessuten vil man ha på plass en konkret plan for vannforsyningen og avgjørelse om ny demning.

Johnny Torgersen, Kjærsti Ellingsen og Christoffer Ellingsen ved Storvannet (foto: Rødt).

Mange har reagert på at Storvannet er nedtappet og kanskje liker på en «sump». Dette er vannkilden til Sortland by og omegn.

Debatten har gått i media og politiske fora i flere måneder, men lite har skjedd omkring vannet.

Dette er bakgrunn for en ny uttalelse fra partiet Rødt lokalt, ført i pennen av Christoffer Ellingsen:

I debatten om en ny demning ved Storvannet, vannet som ligger langs veien over Holmstaddalen, er det flere forhold som trekkes fram.

Rødts forhold til dette i dagens situasjon er først og fremst knytta til forsyningssikkerhet for ei trygg levering av tilstrekkelig vann av god drikkekvalitet.

I den sammenheng er det ikke nødvendig å bygge ny demning – i hvert fall ikke i nær framtid.

Storvatnet har tilstrekkelig kapasitet for levering til Sortland sentrum, nord- og sørbygda, Strand og Sigerfjord.

Er en uenig i det, bør det legges fram dokumentasjon som er noe annet enn det som er tilgjengelig tallmateriale i dag.

Ei ny demning vil riktignok gi større reserve; en buffer i en situasjon med ekstrem, langvarig tørke. Det kan også tenkes andre forhold der økt kapasitet er påkrevd.

Det er altså en fordel, sett i streng sammenheng med vannforsyning, at det bygges ny demning.

Likevel vil kun en kilde for levering av vann til 2/3 av innbyggerne i kommunen være sårbart.

Som det påpekes i flere sammenhenger og i gjeldende Hovedplan vann, er biltrafikken langs vannet en risiko for ukontrollerbar forurensing.

Rødt er opptatt av å se disse forholdene i sammenheng, der også en alternativ kilde – reservekilde – til Storvatnet vurderes.

Det kan tenkes at det blir behov for større gjennomsnittlig kapasitet slik at det av den grunn i tillegg er nødvendig med flere kilder til sikker vannforsyning.

Lilandsvatnet (Maurnes) var høyaktuell for det, men det politiske flertallet har blokkert den muligheten.

Nå kan det, ved å bygge renseanlegg, være mer aktuelt med Holandsvatnet. Dette vannet er allerede knytta med rørledning til samme forsyningsområde som Storvannet.

Rødt er, ut fra forsyningssikkerhet, klar på at dette bør utredes så raskt som mulig.

Rødt vil fortsatt stå på for at ny Hovedplan vannforsyning kommer raskt på plass og forhåpentligvis kan vedtas i løpet av 2023. Da vil eventuell bygging av ny dam ved Storvatnet kunne settes i en heilhetlig sammenheng.

Fjerning av den gamle demninga ved Storvannet var akutt nødvendig på grunn av skader som ble påført i 2017 i forbindelse med reparasjon av hovedinntaksledningen.

Dessuten etterfølgende krav fra NVE som tilsynsmyndighet.

Samtidig som kommunestyret vedtok dette for halvannet år siden, ble det lagt inn økonomi til foreløpig avslutning og rydding av området.

Dette er ikke gjort tilfredsstillende og må gjennomføres uavhengig av om det skal bygges ny demning eller ikke. Kritikken fra flere hold er på sin plass.

For det andre ble for flere år siden påpekt at det kommunale sikringsgjerdet rundt Storvannet ikke er vedlikeholdt.

Dette er uakseptabelt og administrasjonen har ikke fulgt dette opp. At bygging av nytt gjerde nok en gang er utsatt, er uforståelig. I dag går sau og storfe fritt heilt ned til vannkanten og det er tydelig at de ikke har bleie på …

For det tredje er det synlige inntrykket lite innbydende og trivselen rundt vannet som rekreasjonsområde kraftig redusert av at demninga er fjerna og vannstanden følgelig senka i Storvannet.

Det har også relevans for argumentet om at framtida for området må avgjøres så snart som mulig, og om å få fortgang i arbeidet med en ny Hovedplan vannforsyning.

Å bygge ny demning er ikke lagt ut på anbud, men det er antyda en pris på +/- 20 mill.

All utbygging innen vann og avløp belastes innbyggerne/abonnentene direkte.

Det er opp til politikerne å husere økonomien mest mulig effektivt.

Dette er også en grunn til at Rødt i dag ikke vil støtte bygging av ny demning uten at dette sees i en heilhetlig sammenheng med vanntilførsel til heile forsyningsområdet.

Rødt ønsker mest mulig igjen for investeringene, og ikke minst for de store beløpene som vil gå til å sikre tilfredsstillende rensing av kloakk og annet avløp.

Konklusjon
Rødts konklusjon er at en grundig utredning, med etterfølgende offentlig høring og debatt av en ny og heilhetlig plan for vannforsyning i kommunen, skal ligge til grunn for blant annet avgjørelsen om det eventuelt skal bygges ny demning i Storvannet.

Overordna problemstilling er å sikre god vannforsyning til hele kommunen. Uansett bør opprydding og gjerde rundt vannet ordnes raskest mulig.

Hilsen Rødt Sortland