Stadig flere barn får hjelp

Vesterålen barnevern hadde omsorgen for 74 barn ved årsskiftet. Antallet øker hvert år, til tross for stadig synkende volum på barnekullene i regionen. Totalt behandlet barnevernet 352 meldinger i fjor.

Barne og bamse

Vesterålen barnevern fungerer godt, fremgår det av årsrapporten, og gir omsorg for stadig flere barn i regionen (illustrasjonsbilde).

Årsrapporten for Vesterålen barnevern er nå lagt frem, med oppsummering for 2015. Tjenesten omfatter alle kommunene i Vesterålen pluss Lødingen, som har gått sammen for å ha et faglig høyt nivå hos sine ansatte. Dette har man da også, med svært mange med bachelor i sosialt arbeid eller barnevern. På den annen side sliter man med svært høyt sykefravær, på nær 12% i fjor. Årsaken til dette sies å være uforutsigbare arbeidsdager med mye reising, kombinert med et krevende arbeide.

Vesterålen barnevern har 35 ansatte, men mangler folk med økonomisk bakgrunn. Det er store budsjett og mange millioner som brukes hvert år, og derfor burde man ha minst 2 ansatte med økonomisk bakgrunn, skriver leder Kari Mortensen i sin årsrapport. I dag tar vanlige ansatte, advokat og ledelsen selv avgjørelse i spørsmål som egentlig er av rent økonomisk karakter. Årlig brukes ca 20 millioner i det kommunale barnevernet. I fjor ble det brukt mer enn ventet i Sortland, Øksnes og Andøy, mens de andre kommunene brukte litt mindre enn budsjettert.

Til sammen kom det inn 352 meldinger til barnevernet i fjor. Man har opprettet en vakttelefon, men den ble ikke mye brukt. Meldingene til barnevernet kommer fra skole, helsevesen og politi, samt andre instanser. Likevel er det privatpersoner som i størst grad melder fra om sine bekymringer. Hver fjerde melding i fjor kom direkte til barnevernet fra en privatperson.

Regionen har 6.739 barn i alderen 0-17 år og omkring 60% av disse bor i kommunene Hadsel og Sortland. Statistikken forteller at det er litt færre meldinger fra Øksnes enn de andre kommunene, sett i forhold til barnetallet. På den andre siden kommer det litt flere meldinger fra Lødingen, enn barnetallet der skulle tilsi. Hva som er årsak til disse ulikhetene, vet man ikke. Sortland har ca 35% av barna og ca 35% av meldingene kommer da også herfra.

Antall fristbrudd går stadig nedover, altså at barnevernet ikke klarer å behandle saken innen fastsatt tidsramme. Likevel bare det 90 saker i fjor som ikke ble behandlet innen fristen. Dette jobbes det stadig med, for å komme ajour med meldingene og kunne ta sakene straks de blir meldt, skriver Mortensen i sin årsmelding.

Mens det i 2012 var 57 barn under omsorg fra barnevernet i regionen, økte tallet hvert år frem til det i fjor var hele 74. Barnevernet mener økningen skyldes at de ansatte blir stadig bedre i å se hvilke tiltak som trenges og overta omsorgen for barn som er utsatte. 13 barn var plassert på institusjon i fjor og også dette er en stor økning. Helpetiltakene viser samtidig en sterk nedgang, fra 217 i 2012 til 164 i fjor.