Skole i hengemyra

Skolesaken i Sortland må opp til ny behandling, mener MDG. Prioriteringen som ble gjort i de forrige vedtakene må sees på en gang til. Dette skriver Toine Sannes i dette innlegget.

Toine C. Sannes i MDG Sortland (foto: Imre Ø. Sannes).

Innlegget her er skrevet av Toine C. Sannes, folkevalgt Miljøpartiet De Grønne i Sortland

Miljøpartiet De Grønne stemte torsdag for å bevilge penger til det nødvendige vedlikeholdet av Sortland barneskole.

Det var med en bitter bismak, fordi vi heller burde vært i gang med å bygge en ny skole i Sortland sentrum. Det er sannsynlig at ny barneskole er skjøvet minst ti år ut i tid.

Dette er dårlig nytt. Mest for ungene i Sortland og lærerne som har sin arbeidsplass der.

Men også for foreldrene og oss andre som lot oss begeistre av alle de mulighetene som åpnet seg i denne prosessen, og engasjementet som ble vist av gammel som ung.

Dette er en tapt mulighet for Sortlands sentrumsutvikling.

Hva skjedde

I fjor vedtok flertallet i kommunestyret i Sortland å bygge stor idrettshall og ny skole i Lamarka.

Dette var stikk motsatt av anbefalingene fra begge de innleide arkitekt teamene, som etter en svært omfattende prosess, anbefalte å bygge en stor skole i skolekvartalet.

Også rapporten utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) anbefalte lokalisering i skolekvartalet.

Til kommunestyrets behandling, hadde kommunedirektøren (KD) innstilt på å bygge en middels stor hall, ny stor barneskole i skolekvartalet og gjøre Lamarka skole om til ny kommunal barnehage.

Totaløkonomien i dette, nybygg, gjenbruk, driftsbesparelser, størrelse på idrettshall for å nevne noe, ville ifølge KDs beregninger bety at vi ville satt i gang med å bygge skole og idrettshall parallelt.

Innstillingen fra KD var, slik MDG ser det, det eneste realistiske forslaget som ville gitt Sortland ny barneskole, idrettshall og barnehage innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Og som ikke ville støte på unødige hindringer fra regionale og statlige myndigheter.

Allerede i formannskapet ble KD sitt forslag stemt ned, og det ble tydelig at politikerne ønsket en annen og dyrere løsning.

KD var sjelden tydelig i sine advarsler når saken kom til behandling i kommunestyret: På grunn av økonomien vil dette bli krevende å få til, og fordi løsningen innebar å bygge i myra, vil mest sannsynlig Statsforvalteren ha innsigelser.

Status nå

På tross av de tydelige advarslene, valgte Høyre og Arbeiderpartiet å gå for en løsning som både var betydelig dyrere og som hadde mindre sjanse for å bli realisert.

Det gikk som det måtte gå.

Allerede i oktober fikk kommunestyret forelagt et notat med noen av innspillene som var mottatt fra Nordland Fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland på den vedtatte løsningen.

Kortversjonen inneholdt fjorten punkter, og omhandlet arealforvaltning, klimautslipp, manglende konsekvensutredning, transportmønster for å nevne noe.

Der mange av sortlandspolitikerne mener å tro at å bygge i myra er uproblematisk, er Nordland Fylkeskommune av en annen oppfatning.

I notatet står det: «Nordland Fylkeskommune ber spesifikt om at man i planarbeidet ser på «konsekvensene av lokalisering knyttet til økt utslipp knyttet til lokalisering, og nedbygging av myr. Dette bør sees i sammenheng med alternativet som er lokalisering i skolekvartalet.»

KD konkluderer i dette notatet med at man bør forvente forsinkelser, og ytterligere spørsmål om hvorfor flertallet landet på dette vedtaket: «Kommunen vil i videre prosess med stor grad av sannsynlighet bli utfordret på hvorfor en landet på å realisere ønsket prosjekt i Lamarka og ikke i eksisterende skolekvartal jf. rapport. Det kan gi forsinkelser»

Tid er penger

For hvert ekstra år som går, uten at den nye skolen er bygget, må vi bruke penger på å flikke på den gamle skolebygningen fra 60-tallet.

Dette er både dårlig planlegging, dårlig økonomistyring og dårlig klimapolitikk.

Dette burde bekymre flere politikere, da Sortland sin økonomi er presset og ikke vil være i nærheten av å innfri den graden av egenfinansieringen i investeringer som vi selv har vedtatt.

Min påstand er at det er å holde innbyggerne for narr, å fatte vedtak som ikke tar inn over seg viktige realiteter.

Man vedtar å bygge ny barneskole, til tross for at man er advart om at denne ikke kommer til å bli realisert før dagens førsteklassinger er godt i gang på videregående skole.

Og ikke nok med det…

Vedtaket bryter også med kommuneplanens samfunnsdel, kalt samfunnsplanen, for 2022-2034.

En plan som ble vedtatt etter en god og omfattende prosess med folkemøter og stort engasjement bla fra ungdom.

Planen ble vedtatt i november 2021 og nevner ikke med et ord at det planlegges å bygge opp en ny bydel i Lamarka.

Tvert om slår den fast at Sortland forplikter seg til å ta bærekraftige valg. «I alle valg vi tar, tenker vi på fremtidens generasjoner, miljø og naturmangfold».

Hva gjør det med innbyggernes tillit og engasjement, når man gang på gang opplever at kommunens egne planer etter vedtak blir gjemt nederst i en skuff?

Veien videre

MDG har vært tydelige fra dag én om at vi støtter KN sitt opprinnelige forslag, på nesten alle punkt.

Vi ønsker ikke basseng i myra, men vil utrede basseng på kommunens egen tomt ved bystranda.

Innen den tid at Sortland har økonomiske muskler til å også bygge nytt basseng, antar vi at sortlandspolitikerne har innsett at basseng i myra ikke vil skape begeistring hos Statsforvalteren.

Slik vi ser det, må skolesaken komme opp til ny behandling.

Og MDG vil bruke de verktøyene som et lite parti har for å få saken tilbake på sakskartet, og opp til ny politisk behandling.

Og la det være klart, MDG ønsker også ny idrettshall.

Men vi mener at kommuneøkonomien og klimautfordringene burde vært hensyntatt i større grad, og vi burde fattet en beslutning i tråd med faglige innspill og våre egne planer.

Gjør vi ikke det, ender vi med å flikke på fortiden fremfor å skape fremtiden for Sortland.