Boligmangel i byen?

Boligstiftelsen i Sortland har to prosjekt under planlegging, men ikke igangsatt. Christoffer Ellingsen spør ordfører om en forklaring, eller om kommunen kan påvirke oppstarten.

Christoffer Ellingsen ønsker fortgang i boligbyggingen (foto: innsendt).

Et grunngitt spørsmål blir fremmet til formannskapets møte 08.06.23 fra partiet Rødt ved Christoffer Ellingsen.

Det gjengis her: Boligmangel i Sortland og Boligstiftelsen.

Tilgang på boliger i ulike størrelser og prisklasser til utleie og kjøp ansees i planer og debatter å være viktig tema for at Sortland kan tiltrekke seg nye innbyggere.

Kommunen har i 2022 vedtatt en plan for kommunens innsats i boligsektoren som etter Rødts mening er for lite forpliktende.

Dette bør det gjøres noe med.

Med det helt riktige vedtaket om å ta imot mange flyktninger, har presset i boligmarkedet blitt større.

Dette gjelder særlig i sentrumsområdet.

Det er derfor litt merkelig at Sortland Boligstiftelse ikke har satt i gang utbygging av 2 boligprosjekter som er ferdig regulert i sentrum.

Det ene i Søndre Frydenlund alle og det andre også like ved busstasjonen (Lykkentreffveien).

Rødt mener er det på tide å realisere disse prosjektene.

Under tema om boligpolitikk i gjeldende økonomiplan og budsjett for Sortland kommune står det blant annet følgende: «Styrke kommunens boligpolitikk gjennom strategisk planlegging og vilje til økonomisk risiko og sterk gjennomføringskraft»

Og videre: «Økt boligsosialt arbeid vil kunne legge forholdene bedre til rette for å dempe presset i boligmarkedet».

Sortland Boligstiftelse er «kommunens verktøy i boligmarkedet» som de sjøl beskriver det.

Vedtektene sier at «stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, omsorgstrengende samt ungdom i etableringsfasen». Boliger kan også leies ut til andre.

I styret for stiftelsen sitter både ansatte og politikere fra Sortland kommune.

Stiftelser lever i stor grad sitt eget liv. Likevel forutsetter Rødt at Sortland kommune gjennom valgte representanter kan utøve kommunes politikk i boligmarkedet innafor stiftelsen sine vedtekter.

Stiftelsen opplyser at det nå (juni 2023) er mer enn 20 boligsøkere som er kvalifisert til å få bolig gjennom stiftelsen.

Situasjonen er også sånn at 34 boligenheter er enten tatt i bruk eller satt til disposisjon til flyktninger.

Ut over det hadde NAV en tydelig melding i forbindelse med utarbeidelse av kommunens boligpolitikk: Det er stor mangel på boliger til vanskeligstilte som har behov for midlertidig husvære.

Det er derfor ingen tvil om at behovet for boliger er stort og at kommunens behov for boliger presser og påvirker det ordinære boligmarkedet.

Spørsmål til ordfører:
1. Hvilke generelle muligheter har Sortland kommune til å påvirke/styre «kommunes verktøy i boligmarkedet» til å gjennomføre tiltak innafor kommunens boligpolitikk og stiftelsens vedtekter?
2. Hva er framgangsmåten dersom det vil være aktuelt å endre stiftelsens vedtekter?
3. Vil ordfører arbeide for at de 2 nevnte prosjektene i Søndre Frydenlund alle og Lykkentreffveien blir igangsatt?