Skatt også på boliger

Øksnes kommune må trolig innføre eiendomsskatt også på boliger fra neste år og Strengelvåg skole kan bli lagt ned. Dette er konsekvenser av den svake økonomien hos kommunen.

Boliger i Øksnes blir trolig omfattet av eiendomsskatt fra neste år og her kan kommunen hente inn opptil 10 millioner (foto, webkamera Øksnes havn).

Rådmann Elise Gustavsen legger i morgen frem et utkast til budsjett og økonomiplan for politikerne i Øksnes. Her er konklusjonen at inntektene faller og utgiftene øker, slik at kommunen kommer i en hardere klemme i årene fremover. Det må derfor kuttes i utgiftene.

Sommarøy skole ble lagt ned i forrige runde med innsparinger i Øksnes og nå står også Strengelvåg skole i fare. Rådmann Elise Gustavsen foreslår at elevene flyttes over til Myre skole fra høsten 2019, for å spare inn kostnader.

Eiendomsskatt er innført i Øksnes for «verker og bruk», altså næringseiendommer. Nå kommer forslaget om å utvide skatten til å omfatte boliger og etterhvert også hytter. Dette vil gi kommunen en inntekt neste år på bare vel en million, men når skatten økes til 5 promille blir det 10 millioner årlig i inntekt til kommunekassen.

Forslaget er at boligeiendommer får kun 1 promille skatt i 2019, men så øker det til 2 promille i 2020, 3 promille i 2021 og 4 promille i 2022. Den maksimale satsen blir trolig 5 promille etter dette. Hytter og fritidseiendommer får skatt på 1 promille i 2021 og 2 promille fra 2022.

Næringseiendommer har allerede skatt, men forslaget er nå å øke dette gradvis til 3 promille i 2019 og 4 promille for årene 2020, 2021 og 2022.

Dette innebærer at kommunen totalt anslås å ha et inntektspotensiale på ca. 19,5 mill. fra eiendomsskatt, dvs. ca. 17 mill. kr utover inntekten kommunen får inn i 2018.

Skolesektoren i Øksnes har vært i endring, med overføring av Sommarøy skole til Myre skole i inneværende år, og vedtak om overflytting av ungdomstrinnet ved Alsvåg skole til Myre skole fra høst 2019. På grunn av synkende elevtall og behov for ytterligere innsparinger er Strengelvåg skole foreslått overført til Myre skole i forslag til budsjett og økonomiplan.

Med de endringer som foreslås nå kan Øksnes kommune spare inntil 2,5 millioner pr år ved å samle elevene på Myre skole.

-Når vårt barnetall synker i Øksnes, reduseres rammeoverføringen, og da er det en naturlig konsekvens at vi reduserer i tjenestetilbudet til denne gruppen. På samme måte vil vekst i antall eldre føre til økt tjenestebehov for denne gruppen, og vekst i eksempelvis helse- og omsorgstjenestene, sier rådmann Elise Gustavsen.

-Forslaget til budsjett betyr en vridning av penger mot helse og omsorg fordi vår befolkning stadig blir eldre. Samtidig foreslås det kutt i driftsutgiftene for barn og unge, ved at elevene fra Strengelvåg skole foreslås overført til Myre skole fra høsten 2019. Vi har hatt fall i barnebefolkningen over mange år og antall elever ved Strengelvåg skole er pr oktober 2018 under 30, påpeker rådmann Gustavsen.

Formannskapet får presentert administrasjonens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i møtet den 6.november 2018. Forslaget ligger så ute til høring fram til formannskapet behandler saken 26.november 2018, og kommunestyret skal gjøre endelige vedtak den 10. desember 2018.