Politiet fornyer bilene

Politiet i Nordland har lenge slitt med stramme budsjett og har flere ganger påpekt stort etterslep på bilparken. Nå er det ankommet 3 nye cellebiler, der en skal stasjoneres i Vesterålen.

Denne bilen blir heretter å se mye i Vesterålen, ettersom den skal stasjoneres her som en sårt tiltrengt fornyelse av bilparken (foto: Politiet Nordland).

-Det skjer mye bra på utstyrsfronten i norsk politi om dagen! Nordland politidistrikt har nettopp fått tre splitter nye Mercedes Vito «cellebiler». En av disse vil bli sendt videre til stasjonering i Vesterålen, forteller Politiet i en nyhetsnotis.

I sommer påpekte politimester Tone Vangen at Nordland politidistrikt har vært gjennom en krevende fase med omstilling, da operasjonssentralen og de øvrige felles funksjonene for det nye politidistriktet ble etablert. -Forholdene i mitt politidistrikt er heller ikke i dag rosenrøde. Nye Nordland politidistrikt er ennå ikke kommet i flytsonen, sier Tone Vangen.

-Vi jobber fortsatt med endring av arbeidsmetodikk og hvordan den nye organisasjonen skal samhandle, både internt og eksternt. Resultatene av reformen oppnås ikke over natten. Det er mange ansatte også i mitt politidistrikt som melder at de strever med at kapasiteten ikke står i forhold til arbeidsoppgavene.

Hva vi klarer å levere avhenger av de ressursene som tildeles oss, og hvordan vi best klarer å utnytte dem. Budsjettene oppleves alltid som stramme. Vi har et stort etterslep knyttet til nødvendige investeringer, for eksempel når det gjelder biler, sier politimester Vangen.

Nå er hun blitt hørt ved at det i alle fall er ankommet 3 flunkende nye biler, som man nå kan sette i drift på de stedene som trenger dette mest. Vesterålen er altså ett av disse.

Når det gjelder ansatte i Politiet så har Nordland den senere tid vært nødt til å avgi stillinger. Ved inngangen til året var det 421 årsverk i Nordland, mens det i høst bare er 413. Det er altså 8 færre ansatte som kan bære uniformen i Nordland.

Ved inngangen av året var det dessuten ansatt 163 sivile personer i ulike jobber innen politietaten i fylket, mens det i høst er kuttet 10 av disse stillingene. På den annen side er det blitt litt flere jurister, der man har øket fra 37 til 40.

Bø kommune inngikk nylig en avtale med Politiet om en politikontakt, der Leif Halland skal være innom Bø i alle fall på torsdager. Kommunen vil dessuten finne et kontor til ham, slik at det skal være mulig å snakke fortrolig bak en lukket dør.

Sortland kommune har også inngått tilsvarende avtale og her er det Trond Olsen som blir kontaktmannen. Sortland har dessuten ansatt en SLT-koordinator, som skal være et bindeledd mellom ansatte i kommunen og politiet (SLT betyr Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak).