Penger til bredbånd

Bredbånd er stadig viktigere for digitale tjenester som de fleste bruker daglig. Fylkesrådet bevilger nå 27 millioner kroner til kommuner i Vesterålen, av årets statlige fordeling til formålet.

Fylkesrådene Christian Torset og Linda Haukland (foto: NFK/Thor-Wiggo Skille).

Sortland kommune får 12,2 millioner kroner, Bø kommune 8,9 millioner og Hadsel nærmere 6 millioner.

Som et ledd i regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd.

– De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle.

Dette sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Hovedmålsettingen for vår prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre.

– God bredbåndstilgang legger til rette for arbeidsplasser i distriktene, gjør skolearbeidet enklere, bidrar til at vi kan ta i bruk velferdsteknologi osv.

Kort sagt; gir en bedre hverdag for alle.

Også vi som bor i utkantene skal ha tilgang til den denne digitale infrastrukturen som alle andre tar som en selvfølge, sier fylkesråd Haukland.

Nordland scorer lavt på bredbåndsdekning sammenlignet med andre fylker.

– Noe av bakgrunnen er den spredte bosetningen i fylket, som er en stor utfordring i bredbåndssammenheng.

Den spredte bosetningen og næringsstrukturen gjør det vanskelig å bygge ut en markedsdrevet bredbåndsinfrastruktur.

Derfor er den ikke-kommersielle bredbåndsutbyggingen spesielt viktig for oss i Nordland framover, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset.

Han legger til at søknadene for bredbåndsmidler er vurdert utfra følgende prioriteringskriterier:

• Prosentvis dekningsgrad i kommunen.
• Antall husstander.
• Kostnad pr. husstand og støttebeløp pr. husstand.
• Kommunens egenfinansiering.
• Næringsvirksomhet i området og offentlige institusjoner.

I statsbudsjettet for 2023 er det avsatt vel 362 millioner kroner til etablering av bredbåndstilbud i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for investering.

Midlene er fordelt til fylkene etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets siste dekningsundersøkelse.

I oppdragsbrevet til Nordland fylkeskommune utgjør andelen i år 42 millioner, hvor av 1,5 millioner av støtten brukes av fylkeskommunen til administrasjon av ordningen.

I tillegg fikk Nordland i juli bevilget 8,5 millioner ekstra på bakgrunn av blant annet politiske innspill til regjeringen, da fylket er et av de fylkene i landet med lavest bredbåndsdekning.

Den ekstra tildeling kom også som resultat av utførte dekningsundersøkelser.

Nordland fylkeskommunes disponible andel til fordeling i 2023 utgjør dermed like i overkant av 49 millioner kroner totalt.