Utenforskap må fanges opp

Utenforskap for unge med nedsatt funksjonsevne i Sortland er en stor utfordring. Vi må bygge et varmt og småmasket nett, som fanger opp alle som står i fare for å falle utenfor.

Joakim Eivik, Sortland FrP, Beate Bø Nilsen og Ellen Davidsen, Sortland Høyre (foto: innsendt).

Sortland Høyre og Sortland Frp har over tid jobbet mye politisk med utenforskap og unge voksne med nedsatt funksjonsevne.

Vi har flere ganger foreslått ei satsing og konkrete tiltak som går på bolig, skyss for VTA, støttekontakt og andre tjenester, og blitt nedstemt.

Det skjedde da den boligpolitiske handlingsplanen ble vedtatt i fjor og ved hvert budsjett og økonomiplan.

Dersom vi får flertall etter valget, vil vi fremme igjen hvert enkelt av de tiltakene vi er blitt nedstemt på.

Utenforskap er en av de største utfordringene i lokalsamfunnet, regionalt og nasjonalt.

Det må møtes med samarbeid innenfor sektorene i kommunen, og mellom kommune, fylke og stat.

Det må være lokale og regionale politikere som vil skape et varmere samfunn.

Vi må bygge et varmt og småmasket nett, som fanger opp alle som står i fare for å falle utenfor.

Sortland Høyre og FrP har et sterkt engasjement og et ønske om å øke vår kunnskap og har derfor møtt mange brukerorganisasjoner og fått innspill.

Utfordringene de forteller om, er mangel på:

  • Langsiktig planlegging av tilrettelagte boliger
  • Fritids- og kulturtilbud
  • Støttekontakt, selv om de har fått tildelt det
  • Vaktmestertjenester
  • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
  • Varig tilrettelagt arbeidsplasser (VTA) og skyss

Sortland Høyre og Sortland FrP har foreslått mange av disse tiltakene, men er blitt nedstemt.

Det er noe som er galt når foreldre og pårørende må stå frem i media og sosiale medier for å bli hørt.

Dette er politisk unnfallenhet.

Det er vanskelig å se at det finnes gode grunner for å ha stemt ned forslagene fra Høyre og FrP over så lang tid og ved gjentatte anledninger.

Sortland boligstiftelse er kommunens verktøy for å tilby bolig til vanskeligstilte og personer med særlige behov i kommunen.

De har fått ufortjent mye kjeft i media i det siste.

Det er kommunen som bestiller og Boligstiftelsen som utfører.

Boligstiftelsen ba kommunen om innspill til ny strategiplanen og den ble sendt ut på høring i april/mai.

Sortland kommune har latt være å behandle den både politisk og administrativt.

Dette er kritikkverdig og helt uforståelig da Sortland Boligstiftelse må få signaler om hvilke satsninger de skal gjøre.

Det er viktig at det neste kommunestyret får strategiplanen til behandling til høsten.

Ifølge NAV er dagens praksis ved tildeling av ledig leilighet/bolig hos Sortland Boligstiftelse at boligstiftelsen, NAV sosial og Sortland kommune møtes og anbefaler tildeling etter størst behov.

Siden behovet er større enn ledig kapasitet, er det vanskelig å tildele bolig til hvilken boform den enkelte har behov for.

Derfor blir ulike grupper med ulike behov blandet.

Unge med behov for tilrettelagt bolig ønsker å bo i et boforhold med andre unge, og ikke bli tilbudt en sykehjemsplass sammen med eldre.

Sortland Høyre og Sortland FrP mener at tiden er overmoden for Sortland kommune å gi bedre tjenester til folk med nedsatt funksjonsevne og få på plass en boligsosial plan for å skaffe flere boliger til de gruppene som trenger det aller mest.

Dette kan kommunen gjøre i egen regi eller gjennom Sortland Boligstiftelse.

Det som er viktig er at man har en langsiktig planlegging, ser på ulike modeller for boliger, lære av de gode eksemplene på hvordan dette er gjort andre steder og benytte seg av de finansieringsmulighetene som ligger i Husbanken.

Vi vil utenforskapet til livs og er klare til å fatte vedtak med bestilling om dette til kommunedirektøren.

  • Beate Bø Nilsen, Sortland Høyre
  • Joakim Eivik, Sortland FrP
  • Ellen Davidsen, Sortland Høyre