Oppdrettsfisk er trygg

I fjor ble 15.000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Ingen ulovlige midler ble funnet. Resultatene viser at nivåene av legemidler og miljøgifter er under grenseverdi.

Ingeniør Aina Bruvik sjekker prøver av oppdrettslaks (foto: Erlend A. Lorentzen/Havforskningsinstituttet).

Hvert eneste år sjekkes norsk oppdrettsfisk for spor av legemidler og miljøgifter, på oppdrag fra Mattilsynet.

I 2022 ble det analysert 3.008 prøver, bestående av totalt 15.040 oppdrettsfisk.

Fiskene blir analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd.

– Prøvene skal representere norsk oppdrettsfisk som helhet, forklarer forsker Annette Bernhard.

Målet er å sikre at maten er trygg.

Mattilsynet tar prøver av oppdrettsfisk, mens Havforskningsinstituttet analyserer og rapporterer resultatene.

Mesteparten av prøvene var oppdrettslaks, men forskerne sjekket også regnbueørret, ørret, kveite, piggvar, røye, torsk og flekksteinbit.

En tredjedel av prøvene ble analysert for ulovlige stoffer.

Disse prøvene ble tatt fra oppdrettsanlegg og av alle livsstadier hos fisken.

– Ulovlige midler er for eksempel stoffer med anabole effekter, som veksthormoner, eller uautoriserte legemidler, sier Bernhard.

Det ble ikke påvist rester av ulovlige stoffer i noen av prøvene i 2022.

Resten av prøvene ble tatt på slakteri og analysert for spor av uønskede stoffer.

Dette omfatter både lovlig brukte veterinære legemidler – som antibiotika, bedøvelsesmidler eller legemidler brukt mot parasitter – men også miljøgifter.

For miljøgifter er det grenseverdier for dioksiner, dioksinlignende PCB, sum PCB-6 og tungmetallene kvikksølv, bly og kadmium.

– Som i årene før, viste også årets overvåkingsdata at nivåene i oppdrettsfisk ikke overskrider grenseverdiene for disse miljøgiftene, sier Bernhard.

1. januar i år ble også grenseverdier for PFAS innført.

Disse stoffene har vært en del av overvåkningen i flere år.

Bortsett fra funn av PFOS i en prøve av atlantisk kveite, ble det ikke funnet målbare nivåer av PFAS i de analyserte prøvene.

Denne artikkelen er basert på en pressemelding fra Havforskingsinstituttet i Bergen.

Instituttet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Rundt 40 prosent av virksomheten blir finansiert av departementet, mens resten dekkes av eksterne forskningsmidler.