Størst på bolig lokalt

Sortland Boligstiftelse disponerer 360 boenheter. Nå kjøper man 6 boliger til 21 millioner og bygger 8 enheter selv for 18 millioner. Alt overskudd blir brukt til vedlikehold og investeringer.

Parken omsorgsboliger er nymalte, sier Roy Helge Bergheim.

Den senere tid er det kommet kritikk i media i Sortland Boligstiftelse (SOBOS) om høye leiepriser og dårlig vedlikehold.

Noen har faktisk antydet at stiftelsen kunne avvikles.

Roy Helge Bergheim er daglig leder og mener man må se helheten i virksomheten.

– Stiftelsen skal drives etter selvkostprinsippet, noe som må sees over tid og ikke enkeltår.

Vi får ingen tilskudd eller overføringer fra kommunen, påpeker han.

Formålet til Boligstiftelsen er å skaffe til veie husrom for vanskeligstilte og omsorgstrengende, samt unge.

Bergheim forteller at økte renter, prisstigning og skiftende regler omkring Husbanken, skaper ekstra utfordringer.

– Det er svært krevende å gå i balanse når man kjøper nye boliger eller bygger nye leiligheter.

Flere av våre nye prosjekt må faktisk «subsidieres» av leieinntekt fra øvrige boliger, påpeker Bergheim.

Regnskapet for 2022 var litt spesielt, med leieinntekter på 29 millioner og et overskudd på 13 millioner kroner.

Årsaken her er salg av 6 boliger i Leirbogen til Holmøy Maritime AS, pluss salg av to store tomter i Lamarka til det nye sykehjemmet.

Holmøy Maritime kjøpe 6 leiligheter i Leirbogen i fjor for 8 millioner (foto: Sobos).

– Overskuddet fra 2022 skal brukes til investering i nye boliger, slår Bergheim fast.

Blant annet ferdigstilles 8 nye leiligheter i Skogveien til høsten. Dette er små leiligheter der noen er tenkt disponert av kommunen til unge.

Vi har hittil i 2023 kjøpt eller inngått avtale om kjøp av 6 boliger til en pris av ca 21 millioner.

Dette kommer i tillegg til de 8 boligene vi bygger i Skogveien til en pris av ca 18 millioner.

Videre holder vi på med regulering av ett område i Buveien, der det etter planen skal bli 12-14 nye enheter.

Vi har også to andre områder i reserve som er regulert til leiligheter.

Det er nesten umulig å bygge nye leiligheter samtidig som utleie av disse skal gå i balanse.

Vi må derfor av risikohensyn være svært varsom med å ikke sette i gang flere byggeprosjekt samtidig, sier Sobos-sjefen.

Omsorgsboligene i Sjøgata er en del av Boligstiftelsen (foto: Sobos).

Vedlikehold jobbes det stadig med, både av egne ansatte og innleide firma.

Over de ti seneste årene har man malt 80 bygg utvendig, skiftet 54 kjøkken og pusset opp 42 bad.

I fjor ble det satt opp ca 750 arbeidsordrer, der vel 500 var til egne håndverkere, mens 250 var eksterne (rørlegger/elektriker).

Vedlikehold i fjor kostet til sammen 6,2 millioner kroner.

Sortland Boligstiftelse har kjøpt 41 boenheter for over 91 millioner de siste 10 årene.

I samme tidsperiode har man på eget initiativ bygget 23 leiligheter. Altså en tilgang på 64 boenheter.

– Sortland har nå et svært høyt antall kommunale utleieboliger, sammenliknet med andre kommuner.

Prosentvis har dette økt jevnt over mange år, sier Roy Helge Bergheim.

Boligstiftelse driver også tiltaket som kalles «fra leie til eie», i samarbeid med kommunen.

Siden oppstarten i 2014 har over 70 barn har fått en mer stabil bosituasjon gjennom dette.

Det er kjøpt 31 boliger til dette formålet og halvparten er blitt overtatt av leietakerne.

Boligstiftelsen har et styre som er oppnevnt av kommunestyret.

Styret består av Sigurd Jacobsen (leder), Roar Wessel-Olsen, Werna Steffensen, Sture Jacobsen (rådmannens representant) og Astrid Jensen (beboerrepresentant).