OK for laksoppdrett

Til tross for mange protester fra lokalbefolkningen på Kleiva og Holand, vil Sortlands rådmann anbefale at det åpnes for laksoppdrett utenfor Holandsneset. Politikerne skal drøfte saken torsdag.

I sjøen utenfor Holandsneset vil det nå bli åpnet for et nytt anlegg til oppdrett av laks, til tross for protester. På andre siden av sundet ser man Blokken og Gullkista pukkverk.

-Etableringen av et oppdrettsanlegg er et stort inngrep og store arealer blir gjort utilgjengelige for bygdas befolkning i perioder, noe som naturlig nok fører til protester. Arealet er imidlertid avsatt i overordnet arealplan, gjennom en demokratisk prosess, påpeker rådmannen i Sortland.

Hun anbefaler derfor at søknaden fra Eidsfjord Sjøfarm As blir innvilget. I dette tilfellet viser den vedtatte planen (arealplanen) at hensynet til at næringslivet skal ha gode vilkår har overskygget de negative konsekvensene for innbyggere, fauna og miljø for øvrig.

Den endelige avgjørelsen blir tatt av Nordland fylke, men det blir trolig her lagt stor vekt på uttalelsen som kommer fra politikerne i Sortland. Saken skal drøftes av formannskapet på førstkommende torsdag.

I arbeidet med kommuneplanens arealdel var det sterkt press, både lokalt og regionalt, på å legge ut flere arealer til akvakultur. -Svært mange ønsker utvikling av forskjellig type næring og arbeidsplasser, men de fleste ønsker ikke å få utviklingen for nært inn på seg. Dette gjør at det i mange tilfeller blir vanskelig å imøtekomme alle parter, påpeker rådmannen.

-Havbruk er en viktig næring i Vesterålen med store vekstmuligheter. Tilgang til gode oppdrettslokaliteter er avgjørende for videre vekst. Søknaden om denne etableringen skal ikke føre til at det produseres mer laks, men mulighet for bedre å kunne følge pålagt «brakklegging» og samtidig drive rasjonelt, skriver rådmannen i saksutkastet til politikerne.

I en uttalelse fra bygdemøte på Kleiva 22. august, signert Einar Kristiansen, Einar Hansen, Tor Ottesen og Ove Eirik Jensen, går man sterkt imot oppdrett ved Holand. Bygdemøtet mener et fiskeoppdrett vil være svært ødeleggende og begrensende for aktivitet mot sjøen. Anlegget vil beslaglegge fiskeplasser for både aktive og fritidsfiskere, redusere attraktiviteten for bruk av sjøen og gjøre Holandsbukta som offentlig ankringsplass ubrukelig.

Også Tore og Vanja Hjellbakk har klaget på forslaget. Paret sier det er med vantro og fortvilelse at de er blitt gjort oppmerksom på at det er søkt om å etablere oppdrettsanlegg utenfor stuevinduene deres. Hjellbakk er i mot etableringen både for naturlivet og private interesser. Også Rajn Biseth Vogt og Oskar Hjellbakk har sendt inn skriftlige protester, med litt ulik begrunnelse.

Debatten omkring dette tiltenkte anlegget har allerede gått heftig i lokalmiljøet, og det er særlig størrelsen og at det blir liggende såpass nært land, som har fått mange til å reagere.

Rådmannen anbefaler likevel politikerne å si ja til søknaden og tillatelse til etablering av oppdrettsanlegg for laks og ørret på 3.900 tonn MTB utenfor Holand. Hun mener det likevel bør settes en del vilkår, for å skjerme lokalmiljøet.

Lys fra anlegg og fôrflåte skal, i så stor grad som mulig, innenfor regelverket, skjermes mot landområdene i vest (Holand). Når anlegget ikke er i produksjon (brakklegges) skal alt utstyr fjernes, med unntak av oppankringene og blåsene som holder disse. Aggregat skal være støyisolert og dersom det er mulig, skal det etableres landstrøm for anlegget.

Rådmannen anbefaler også at man fra lokalt hold ber fylkeskommunen utrede konsekvensen for villaks i de to vassdragene Holandselvas nedre del, samt Riseelva og Risevannet.