Nytt stort næringsfelt

Selnes næringsområde er under planlegging og vil bli på 80 mål (80.000 kvadratmeter), der det meste kommer som ny fylling i sjøen, like nord for Sortland by. SE-gruppen er initiativtaker her.

Slik kan Selnes næringsområde bli om noen år. Selnes bygdehus er farget rødt, til venstre i bildet (fotomontasje VNY, skisse Norconsult).

Sortland mangler ledige næringsareal for bygging av plasskrevende butikker eller industri og annen næring. Sortland havn er helt utbygget og Vestmarkas industritomter er også sluttsolgt.

Kommunen jobber selv med å etablere nye næringstomter på myrene ved Vestmarka-feltet, men her må det gjøres omfattende grunnarbeider og fjernes store mengder myr. Kommunen har ikke satt noen tidsplan på dette.

SE-gruppen og Bulldozerlaget er sentrale aktører i det lokale næringslivet og eier sammen en del av stranda fra Selneselva og videre nordover. Her er det langgrunt og godt egnet for utfylling.

En konkret reguleringsplan er nå lagt ut til behandling, der naboer og andre kan komme med innspill på den skissen som konsulentene fra Norconsult har laget. Oppdraget er kommet fra selskapet Iparsell AS, som eies med en tredel hver av SE-gruppen, Bulldozerlaget og Rune Steiro AS.

Langgrunn fjære på Selnes vil egne seg godt til utfylling for et nytt næringsområde. Bildet viser stranda utenfor Selnes bygdehus (foto: Norconsult).

Planen som nå er lagt frem dekker et samlet areal på 140 mål, der det nye næringsfeltet blir på ca 80.000 kvadratmeter. Dette blir oppdelt i seks felt, som trolig blir bygget ut gradvis i årene fremover.

Byggene man tenker seg her blir opp til 3 etasjer høyde, altså 11 meter over bakkenivå. Fyllinga blir slik at den er 3,2 meter over havnivået, slik at springflo og fremtidig havstigning ikke skal ramme byggene.

Grunnforholdene der fyllinga vil komme er blitt undersøkt av spesialister. Man har funnet litt varierende sjøgrunn, men den er godt egnet til å legge en fylling på.

Ytterste del av fyllingsfoten kan komme hele 170 meter fra dagens landstripe, for å sikre en stabil fylling for senere bebyggelse.

To eksisterende gamle næringsbygg på området er tenkt revet, for å gi plass de nybygg og hele det nye næringsfeltet. Det samme gjelder noen naust som står ved stranda her.

Skissen fra Norconsult viser planene som nå ligger til grunn for reguleringen av Selnes næringsområde.

Planen legger opp til at eierne av de gamle naustene skal få nye som erstatning, bygget opp med direkte adgang til sjøen, ikke langt fra der «statoil-piren» stikker ut i sjøen.

En del naboer har allerede kommet med merknader til planen og ikke alle er like positive. Det er likevel ikke noe som tilsier at reguleringen av Selnes næringsområde lar seg stanse.

Dette er en videreføring av det som tidligere er vedtatt i byplan og arealplan for Sortland, der man tenker seg en fremtidig utvidelse av Sortland havn og nye næringsareal ved Selnes, Ånstad og Toften.

Sortland havn har sett på området også, men det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse om det kan bli ny trafikkhavn her også.

Selneselva blir ikke berørt direkte av den nye reguleringsplanen, da den avslutter rett nord for elvemunningen. Planen vil imidlertid ta hensyn her, ettersom elva er definert som et sentralt element i lokalmiljøet.