Nytt slakteri for laks

Holmøy Maritime ønsker å bygge et nytt slakteri for laks ved sitt hovedkontor i Hognfjorden, kombinert med et visningssenter for publikum som skal gi innblikk i den viktige næringa.

Bildet har en rød markering der Holmøy Maritime nå ønsker å fylle ut i sjøen, et steinkast fra Holmen boligfelt (foto/illustrasjon: VNY).

Holmøy Maritime AS ønsker å bygge et nytt lakseslakteri med tilhørende visningssenter. Prosjektet har et ønske om å vise frem helheten av lakseoppdrett hvor publikum blir invitert med inn i de ulike fasene av produksjonen.

Før byggeprosjektet kan starte må det etableres en fylling som må sette seg. På denne bakgrunn har selskapet sendt søknad til Sortland kommune, der man også forteller om planene så langt.

Det er arkitektene i Snøhetta som både gjør det formelle arbeidet med søknadene, og skal planlegge nyanlegget i detalj. Foreløpig er man ikke kommet i gang med skisser for selve bygget, da dette ennå ligger litt frem i tid.

Søknaden nå gjelder avkjøring fra fylkesvei, fyllingen og plastring omkring denne. Tomta er delvis på eksisterende bergknauser, og delvis på sjøbunn der man må fylle ut med nye steinmasser.

Lengden på fyllinga blir 155 meter, mens bredden ut fra veien blir ca 134 meter. I tillegg kommer en del friareal omkring den planerte tomtegrunnen. Beliggenheten er ved innløpet til Hognfjorden i Sortland kommune, like ved Kvalsaukbrua.

Slik er situasjonsplanen som Holmøy Maritime nå har sendt kommunen, der det gule feltet viser ytterkant av fylling og kaianlegg.

Parkering vil bli en del av neste søknad, da bygget ikke er ferdig prosjektert. Det legges opp til ca. 50 parkeringsplasser, oppstillingsplass for vogntog og buss. Det prosjekteres med at vogntog skal kunne snu på egen tomt.

Prosjektet har et ønske om å vise frem helheten av lakseoppdrett hvor publikum blir invitert med inn i de ulike fasene av produksjonen. Ideen bak på prosjektet er å bevare naturen og identiteten til området så langt det lar seg gjøre.

Anelgget man tenker på skal inneholde et felles møtested, WC og garderober. Akvakultur skal vises i en utendørs paviljong med digital utstilling. «Lakseakademiet» vil man finne i en paviljong plassert i fjæra, delvis på land og delvis i vannet.

«Mæra» blir en paviljong vendt mot havet, der RIB-båter kan ta med seg publikum ut til laksemæra og en flytende badstu i forlengelse av brygga.

Slakteriet vil få et kontrollsenter med digital fremvisning og mulighet til å se hvordan oppdrettsdelen fungerer. Produksjonen og selve lakseslakteriet blir å finne i en lang bygning med store vinduer mot havet.

Prosjektet som nå påbegynnes har delvis klarering allerede i den reguleringsplanen som gjelder for området. Det er derfor ikke nødvendig å søke dispensasjoner for dette anlegget.

Selv bygningsmassen kommer i neste runde og her blir trolig skissene lagt frem i løpet av sommeren. Også da blir det sendt nabovarsel, slik at naboene i området kan få komme med kommentarer og merknader.