Ny vei for vannet

Tvers over Kringelneset er det i vinter bygget en 10 meter bred «kommunal vei» hvor det også er langt ned vannrør og pumpestasjon for ny vannforsyning for Holmen industriområde.

Det som kan se ut som en ny vei til Holmen, er altså bare grunnarbeidet for den nye vannledninga som kommunen har påbegynt i vinter. Ottar Bergersen & Sønner AS har gjort jobben.

Politikerne skal torsdag nok en gang drøfte steinbruddet på Kringelhøgda. Saken kommer opp igjen etter at Sametinget og Fylkesmannen i Trøndelag har klaget på det forrige vedtaket. Dette blir trolig tredje runde med klagebehandling for denne saken.

Samtidig med dette har kommunen selv gjort en stor jobb på Kringelneset i vinter, ganske stille og uten noe oppstyr. Det er entreprenør Ottar Bergersen & Sønner AS som har hatt maskiner i virksomhet her og laget både stor tilførselsvei og gravd grøft for vannledning. Bakgrunnen er vedtaket om å koble Bogan og Holmen industriområde til det kommunale vannverket, som henter vann fra Storvannet.

Prosjektet her er beregnet å koste 12,5 millioner kroner. Noe av dette ble utført sommeren 2017, men i mars måned nå ble altså enda en del av jobben gjennomført.

Prosjektet med ny vannledning har lagt traséen rett over dette området, altså tvers over Kringelneset. Her er det gjort et svært stort inngrep i naturen med både graving og sprenging for å lage nok dybde til grøfta. En bred tilførselsvei er også bygget, med 10 meters bredde og flere hundre meters lengde.

Den saken som skal drøftes i formannskapet torsdag gjelder massetaket oppe på høgda. Fylkesmannen klager spesielt på at driften av steinbruddet ikke har tatt hensyn til fugle- og dyrelivet, samt de unike myrene på Kringelneset. Dette er tatt med som et argument mot videre drift av masseuttaket.

Fylkesmannens saksbehandler skriver i et av sine ankebrev til kommunen blant annet: Det er registrert flere verdier i området som blant annet et leveområde for teist. Teist er truet og på rødlisten. Rundt området det søkes om dispensasjon fra plankrav viser ortofoto at det trolig finnes intakte lavlandsmyrer i tillegg til strandeng. I bakkant av veien er det registrert denne naturtypen. Langs oddene og nesene ved Kringelneset finnes det flere gruntområder i sjøen. De store sammenhengende intakte lavlandsmyrområdene må ses i sammenheng med disse gruntområdene. Vadefugler bruker myrområdene som hekkeområder men bruker gruntområdene i sjø som beiteområder. Tiltakets konsekvenser for disse temaene bør vurderes nærmere.

Slik ser deler av anleggsområdet ut, der man har lagt ned en stor kum og pumpestasjon, pluss kobling av ledningen fra Sortland og videre til Holmen industriområde.

Sortland kommune har altså nå selv gjennomført et stort prosjekt i dette området, uten at det er nærmere utredet. Arbeidet med vannledningen er gjennomført uten videre saksbehandling og ingen andre instanser er hørt, etter at planen ble lagt frem og vedtatt tidlig i 2017. Miljøvernmyndighet og Sametinget har også vært helt stille i denne sammenheng. Prosjektet er nå langt på vei allerede ferdig.

For eierne av steinbruddet, AMK Eiendom AS, er det imidlertid sikkert et stort pluss med den nye vannledningen og pumpestasjonen. Det er nå bare et par steinkast fra steinbruddet og til koblingspunktet. AMKs ønske om etterbruk med et nytt boligfelt på Kringelhøgda er derfor kommet et stort skritt nærmere, ettersom det nå er ført frem vann med kapasitet til både boliger og andre tilbud som måtte bli aktuelle.

Det er imidlertid fortsatt et åpent spørsmål om det blir gitt tillatelse til avsluttende drift av masseuttaket, som trolig bare har igjen en levetid på et år eller to. Deretter skal det avgjøres om det åpnes for fornuftig etterbruk av området, enten som boligfelt eller industriområde. Fra Sametinget og Fylkesmannen jobbes det for å hindre slik etterbruk, da man heller vil ha gjenfylling og tilbakeføring av lyng- og myrområdet. Det vil trolig gjelde den nye «kommunale veien» også.