Ny vegplan for Strandskog

Statens Vegvesen nektet å godkjenne den første planen om direkte avkjøring fra Vesterålsgata til Strandskogjordet. Nå har utbyggerne lagt frem en en ny løsning, der all trafikk skal inn og ut via samme kryss.

Strandskog er i dag et grønt jorde

Strandskogjordet er klart for utbygging. Byggmakker har i dag direkte utkjøring til Vesterålsgata og det vil Statens Vegvesen endre på. En ny veg mot sjøen er planlagt, som så skal opp i krysset ved småbåthavna og Sørhavna boligfelt. Det protesterer man på.

Forslaget fra Petter Bogen Arkitektkontor nå er at all trafikk til og fra de nye Coop-butikkene på Strandskog skal gå via krysset mellom Steirovegen og Vesterålsgata. Det blir da ingen direkte innkjøring til Strandskogsjordet, slik man først la opp til. Arkitektene foreslår faktisk også å stenge Snekkervegens innkjøring til Vesterålsgata, og gjøre den nederste delen om til gang og sykkelveg.

Planskissen som nå nettopp er lagt frem for kommunen og Statens Vegvesen, viser et bredt kryss rett opp av Byggmakker. Vesterålsgata er normalt 8,5 meter bred, men blir her utvidet med en kjørebane. Steirovegen blir også utvidet, med 6 meters bredde på selve vegen og 3 meters bredde på gang- og sykkelfeltet på nordsiden av denne. Busslommen over Byggmakker blir også utvidet, med tilhørende gang- og sykkelfelt.

Dette har fått Per Strand og Marius Steiro til å komme med et felles brev til kommunen. Man protesterer på at deres eiendommer blir brukt til denne utvidelsen av Vesterålsgata og at innkjøringen fra sjøsiden kan bli stengt. Per Strand (Byggmakker) og Marius Steiro (utleier til bobil-butikken) påpeker at dette vil være til stor ulempe for deres forretninger, og vil beholde dagens status på trafikkbildet. De to sier seg ellers positive til at det blir utbygging på Strandskogjordet.

Coop Nordland ønsker å etablere en Coop Extra bygg og en matbutikk på Strandskog, og det er alle parter positive til. Eneste problem er å finne gode løsninger for trafikken her, som kan godtas av Statens vegvesen. Det er allerede i dag mye trafikk i dette området og med nye butikker vil det øke. Et bredt T-kryss mellom Steirovegen og Vesterålsgata er anbefalt av Vegvesenet og dette prøver nå arkitektene å få inn i sine planer. Prosjektet kan ikke starte før Statens vegvesen gir grønt lys.

Eier av Strandskogjordet er fortsatt Leonhard Nilsen as, mens det er selskapet Sortland Handelseiendom as som står for utbyggingen. Etter at husene er på plass skal Coop Nordland inn som leietakere. Petter Bogen Arkitektkontor planlegger det hele, i samråd med Azenda utvikling på Aker brygge. Planen om en veg langs sjøen fra Biltrend, via Byggmakker og opp ved Sørhavna er lagt for mange år siden. Den er imidlertid aldri blitt gjort ferdig, da alle bruker den lettvinte løsningen som er i dag, med direkte inn- og utkjøring til Vesterålsgata.