Ny ferskfisk-ordning

Ordningen med «ferskfisk-kvoter» skal nå justeres for å unngå negative utslag i fiskeriene. Fiskeriministeren ber om innspill fra næringa, før man konkluderer med tiltak på dette.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (foto NFD).

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket.

Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote.

Nofima har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet gjennomført en nytte-kostnadsanalyse som har sett på kysttorskreguleringene og ferskfiskordningen i sammenheng.

Dagens ferskfiskordning har hatt flere utilsiktede effekter.

Blant annet fiskes det småhyse på sommeren for å utløse bonus på torsk.

Disse hyselandingene er ofte av så dårlig kvalitet at de går til oppmaling.

Bearbeidingsutvalget mente at det bør stilles særskilte krav til kvaliteten på råstoffet som utløser ferskfiskbonus for å gjøre ordningen mer bærekraftig og bedre tilpasset sjømatindustrien.

– I kvotemeldingen sier vi at vi skal vurdere endringer i ferskfiskordningen, deriblant om det skal innføres et krav om at artene som inngår i ordningen må gå til humant konsum.

Rapporten gir oss nå et grunnlag for å vurdere hvordan ordningen skal innrettes, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Rapporten vurderer også andre justeringer av ordningen som kan sikre at industrien får økt tilgang til ferskt råstoff av god kvalitet utenom sesong.

Intensjonen med ferskfiskordningen er å flytte kvantum ut av vintersesongen og forskyve landingene utover året.

Det innebærer at sjømatindustrien i områder hvor torsk er tilgjengelig utenfor sesongen høster en gevinst på bekostning av industrien i områder der fisken er tilgjengelig i sesongen.

På grunn av disse fordelingseffektene er ordningen omdiskutert.

Næringsaktørene og andre interesserte oppfordres til å sende innspill om rapporten.

Forslagene fra rapporten skal etter planen følges opp i det ordinære løpet i reguleringsmøtet til høsten.