NVE skjerper krav

Demningen ved Storvannet blir nå klassifisert om, slik at kravene blir høyere. Her er en million kubikkmeter vann som kunne ha rent ut om demningen hadde brutt sammen.

Slik ble demningen etter at man i noen krisetimer forrige torsdag fylte på jord og stein for å sikre demningen ved Storvannet. Nå må det avgjøres hvordan denne demningen skal bli i fremtiden.

NVE har nå sendt et brev til Sortland kommune, der man går igjennom det som skjedde sist torsdag, da det oppstod fare for at demningen skulle gi etter. NVE skriver at «Dam Storvatnet» er en fyllingsdam av samfengte masser uten et definert overløp med maksimal høyde 4,4 meter og lengde 84 meter. Oppdemt volum er på ca. 1.000.000 kubikkmeter. Dammen er bygd i flere etapper opp gjennom de siste 60 år.

Dammen har ingen tidligere godkjent klassifisering, men har vært foreslått satt i konsekvensklasse 2. Dette mener NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er for svakt. Brevet konkluderer med at dammen flyttes opp til klasse 3, som betyr strengere krav til sikring.

-I følge våre opplysninger er dammen å betrakte som et konsesjonsfritt vassdragsanlegg. Det ble i 2013 etterlyst en beregning av en «dambruddsbølge» fra NVE, da oversikten om følgeskader fra et dambrudd ble vurdert som usikker. Bakgrunnen for dette var spesielt bebyggelsen på Selnes. Dette er ikke etterkommet fra Sortland kommune, skriver avdelingsdirektør Ingunn Åsgard Bendiksen til Sortland kommune.

Det er hendelsene på ettermiddag og kveld torsdag 29. juni i år som har fått NVE til å reagere. Det oppstod fare for dambrudd og man iverksatte omfattende evakuering. Flomløpet, plassert på venstre side, har ingen definert utforming. Dette gjelder både bunn og sideutstrekning, påpeker NVE.

-Dammen ble av kommunen, uten tillatelse eller godkjente planer, overgravet i forbindelse med utskifting og reparasjon av rør nedlagt i dammen. Med et nært forestående dambrudd ble evakuering av bebyggelse foretatt av politi og brannvesen. Omkring 50 husstander ble berørt og dette tilsier at dammen skal plasseres i konsekvensklasse 3, skriver Bendiksen hos NVE.

Den etterlyste beregningen av en «dambruddsbølge» vil kunne bringe større klarhet i konsekvensene ved et eventuelt dambrudd. Den ble altså etterlyst i 2013 og nå ber NVE igjen om at Sortland kommune får gjort en slik analyse.

Kraftige gravemaskiner gjorde et stort innhogg i demningen ved Storvannet, da man skulle skifte en kum og legge nye rør. Slik så det ut etter gjenfyllingen, som skjedde svært så akutt.

Sortland kommune foretok en «nødreparasjon» av dammen sist torsdag, ved å fylle på store mengder og jord og stein ved demningen. Nå må kommunen se på saken for å finne en varig løsning, slik at faren for brudd på demningen bli avverget.

Kommunen er nå pålagt å ha tilstrekkelig med kvalifisert personell i sin organisasjon. Man må også sørge for at det er godkjent en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for anlegget, som også må godkjennes av NVE. Kommunen må etablere og utøve internkontroll, som dokumenterer at krav i lov og forskrifter blir overholdt. Det må også etableres og utøves et overvåkingsprogram for Storvannet med demningen der.

I et annet brev fra NVE pålegges kommunen å skrive en rapport om det som skjedde.  NVE har siden 2009 hatt korrespondanse med Sortland kommune vedrørende mangelfull oppfølging av vassdragsanlegget og har purret på fremdriften. NVE forutsetter derfor at kommunen nå intensiver innsatsen og sørger for rask fremdrift i arbeidet. NVE mener det er nødvendig med en rask gjennomgang av hendelsen og at den videre oppfølgingen skjer uten unødig opphold. Frist for tilbakemelding på alt dette settes derfor til 21.08.2017.