Mistet skjenkeløyve

Utestedet «Baren Første» på Sortland har anket vedtaket fra kommunen om å nekte firmaet videre skjenkebevilling. Kommunen mener innehaver «ikke er egnet» til å inneha en slik bevilling.

Uten bevilling fra kommunen er det ikke lov å skjenke alkohol, og derfor har Baren Første nå stengt (illustrasjonsbilde).

Skjenkebevillinger i Sortland avgjøres av de folkevalgte i Driftsutvalget. Da man tidligere i år behandlet alle saker om salgs- og skjenkebevillinger, var det kun ett firma som ikke fikk godkjenning.

Baren Første har på denne bakgrunn stengt dørene og driver litt oppussing, mens man venter på at kommunen skal behandle klagen. Driftsutvalget har nytt møte den 19. november.

Saken ble behandlet for «lukkede dører» og det er ikke kjent hvilke opplysninger som var gitt fra politiet og skattemyndighetene. Uansett ble altså utfallet at bevillingen ikke ble gitt. Det enstemmige vedtaket lyder slik:

– Med hjemmel i alkoholloven og etter delegert myndighet, avslås søknad om skjenkebevilling for Baren Første AS med følgende begrunnelse: I alkoholloven stilles det krav om uklanderlig vandel i forhold til skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Vandelskriteriet anses ikke oppfylt i denne saken. Etter alkohollovens § 1-7a vurderes Rabin Tawfeeq Mohammed Ali til å ikke være egnet til å inneha bevilling.

«Baren Første» har også vært stengt en gang tidligere, da man ikke fikk fornyet bevillingen høsten 2016. Den gang snudde kommunen etter en klage, men selskapet fikk ikke tilkjent erstatning for tapt omsetning.

Også denne gang truer selskapets advokat med erstatningskrav. Advokat Daniel Riibe-Stokland har skrevet klagen til kommunen og purret på denne senere.

– Det har nå snart gått 3 uker siden klagen ble mottatt av kommunen, uten noen form for tilbakemelding. Jeg finner grunn til å minne om at saken haster.

Saken har stor betydning for klager, og det forutsettes at kommunen prioriterer saken. Det vises for øvrig til oversendt klage, herunder varsel om erstatningskrav tilknyttet selskapets økonomiske tap som følge av midlertidig driftsstans, skriver advokat Riibe-Stokland.

– Neste ordinære møte i driftsutvalget er 19. november 2020. Spørsmålet om muligheten for et ekstraordinært møte er imidlertid rettet til kommunens ledelse, og dere vil underrettes så snart det er gjort en avklaring her, skriver Oddbjørg Birkelid i Sortland kommunen som tilsvar.

Daglig leder og eier av Baren Første er Rabin Tawfeeq Mohammed Ali, som har drevet flere bedrifter i Sortland de senere år. Baren Første ble startet i 2008. Kommunen mener altså at det er vandelen til innehaveren som ikke samsvarer med kravene for bevilling.

Baren Første fikk «to prikker» av kommunen i sommer, ettersom det var rot med stedfortreder for daglig leder. Bedriften er pålagt å melde inn en ansvarlig stedfortreder for bevillingen, og det unnlot Baren Første da den forrige sluttet ved bedriften.

Det har også vært flere andre saker knyttet til innehaver og bedriften, og det skal foreligge straffesaker som relateres til samme. På denne bakgrunn er det foreløpig uvisst om anken vil føre frem når kommunen tar skjenkesøknaden opp til ny vurdering.

– Baren Første blir ikke lagt ned, sier Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali i en kommentar til Bladet Vesterålen. Han mener problemene skriver seg fra regnskapet hos et tidligere firma han har vært eier i. -Vi har sendt en grundig klage til kommunen, og purrer på dem for å få svar så fort som mulig, sier han til BLV.