Mister utsikten

Beboerne i Sjøgata omsorgsboliger protesterer mot planene om en 7 etasjers ny blokk rett sør for dem, som dermed vil ta hele utsikten. Mange av beboerne er bevegelseshemmede.

Til nå har beboerne i Sjøgata-blokka hatt flott utsikt over Sortlandsundet fra sine solrike balkonger, men om Steinsvik får godkjent sitt forslag om en ny blokk i 7 etasjer, et steinkast unna, så forsvinner all utsikt.

Det er daglig leder i Sortland Boligstiftelse AS, Roy Helge Bergheim, som har skrevet klagen til Sortland kommune, på vegne av Lykkentreff Borettslag. Mange av beboerne her er eldre eller sterkt funksjonshemmet, slik at det betyr mye for deres livskvalitet å kunne ha fin utsikt fra sine vindu og balkonger. Til nå har det vært fri utsikt mot sør, der man kan se over mot Sigerfjord og Blokken, samt båttrafikken på sundet.

Planene som nylig ble lagt frem av Steinsvik Hus as, ved datterselskapet Kjempenhøy Boliger as, vil gi nær 100 nye leiligheter fordelt på 4 nye bygg sør for Sjøgata-blokka. Disse planene skal nå behandles av kommunen, før byggearbeidet kan starte.

-Hvorfor legger man det høyeste bygget lengst ut i havet og lengst mot nord, slik at dette ødelegger fullstendig for omsorgsboligene, spør Bergheim på vegne av beboerne. Den nye blokka burde vært lagt lengst mot sør, slik at leilighetene i Sjøgata kunne beholde noe av sin utsikt og solforhold. Bygget burde også senkes til 4 etasjer, for å få samme høyde som eksisterende bebyggelse og dermed danne en helhet, mener Bergheim og Sjøgata-beboerne.

De nye planene inneholder også en ny vei, der det åpnes for biltrafikk rundt Sjøgata-blokka, fra kjøpesenteret på nordsiden. Dermed vil beboerne her miste den lille plenen man har i dag og fullstendig rasere det uteområdet man har i dag.

Den nye blokka på 7 etasjers høyde er ennå ikke godkjent av Sortlands politikere, selv om forarbeidet ikke har møtt særlig mange protester så langt. Over påske vil det bli et møte mellom Sortland kommune og utbyggerne, der man skal drøfte flere deler av planene.

Planleggerne selv mener man allerede har fått delvis klarsignal fra Sortland kommune og beskriver konsekvensene av nybyggene som akseptable.

De skriver: Planforslaget vil endre uttrykket noe på eksisterende bygningsmiljø. Det vil gi en mer variert bygningstype som kan formes etter behov og tilstøtende bebyggelse. Planens intensjon om å ta hensyn til gode estetiske løsninger. Foreslått tiltak i utbyggingsområdet anses ikke å ville føre til vesentlige negative konsekvenser verken i forhold til seg selv eller i forhold til omgivelsene. I forhold til omkringliggende bebyggelse vil nytt prosjekt innebære noe reduserte sol og utsiktsforhold, samt økt trafikk. Kommunen har i notat til endringsplanene uttalt at konsekvensene av redusert sol og utsikt ikke vil være større enn forventet når et sentrumsområde fortettes.