Svingen rettes ikke ut

Andre etappe på FV82 mellom Sortland og Maurnes forberedes nå. Den nye veien skal følge den gamle traseen og ingen store omlegginger vil komme, ifølge Vegvesenets planer.

Den krappe svingen på Kringelen har mange ønsket å få rettet ut, eller fjernet helt ved å bygge ny vei øst for husene her. Det blir det ikke noe av, slik planene nå er lagt.

Den nye planen gjelder Fylkesveg 82 mellom Sortlandbrua og Kvalsaukbrua. Her skal det investeres omkring 71 millioner kroner, og dette blir andre etappe i prosjektet på forbedret veistandard frem til Risøyhamn. Dette er hovedveien til Andøy kommune, men også hovedveien til Godfjord, Hognfjord og Maurnes. Første etappe er allerede under arbeid, der Bulldozer Maskinlag fikk anbudet på 87 millioner for 4,6 kilometer vei mellom Holmen og Maurnes. I august 2018 skal dette være fullført.

Fylkesveg 82 mellom Sortland og Risøyhamn preges i dag av smal kjørebane og midtlinje mangler derfor også. Vegen er i heller dårlig forfatning, med mye telehiv. Ny bredde på kjørebanen blir 6,5 meter og hele strekningen får gang og sykkelveg. Utbedringen frem mot Risøyhamn er planlagt i fem etapper.

Nylig sendte Statens Vegvesen sendt ut planene for andre etappe, som går fra Strand til Kvalsaukan. Denne strekningen er på knapt 6 kilometers lengde og ingen av beboerne har klaget så langt. Om Sortland kommune gjør nødvendige vedtak i år, kan oppstart av det nye prosjektet komme straks dagens anleggsmaskiner er kommet frem til Maurnes. Dermed blir det et fortløpende prosjekt, uten stopp. Med 18 måneder byggetid, kan beboerne på Maurnes gå nyttårsmarsj i 2020 til Strand på sin nye sammenhengende gang- og sykkelvei.

Det som preger den nye veiplanen, er at man har lagt opp mye for å ta hensyn til reindriften. Det blir svært lite autovern og bare svake skråninger inn mot vegbanen. Dette gjøres for at reinen lett skal kunne krysse veien. Tidligere planer om en helt ny trase over Kringelmyrene, er man gått bort fra. Også dette av hensyn til reindriften.

-Utbedringen av Fv.82 Sortland–Holmen vil gi bedre siktforhold for trafikantene. Dette er positivt for reindriften for å hindre og redusere antall påkjørsel av rein. I Kringelsvingen er det av blant annet av hensyn til reindriftsnæringa valgt å regulere for mindre utbedringer av eksisterende trase i stedet for å legge ny trase over Kringelmyra, skriver Statens Vegvesen i sin plan. Dermed vil svingen bli nesten som i dag, men litt justert og ikke like krapp.

Bakketoppen på Kringelhøgda skal justeres noe, slik at veibanen senkes litt her og kommer 2,5 meter lavere enn i dag. Ellers vil traseen bli slik den går i dag, men selvsagt med litt utbedringer. En ny gang og sykkelvei kommer også, slik at det blir sammenhengende sykkelvei mellom Strand og Maurnes. På Kringelen vil 2,7 mål dyrkamark bli berørt, men ellers blir det mindre inngrep i eiendommene.

Strekningen Kringelhøgda-Sortlandbrua ansees som skoleveg og det er i dag gang– og sykkelveg frem til Stihågvegen. Sortland kommune har ønske om etablering av gang– og sykkelveg i 4 km avstand fra skoler. Strekningen trafikkeres av både skolebuss og rutebuss. Graden av tilrettelegging for kollektiv (busslommer, busstopp, leskur) på strekningen er varierende. Veien er ikke særskilt ulykkes– eller støybelastet, selv om det passerer mer enn 1.850 biler i døgnet her.

Når planen blir endelig vedtatt er dette et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av nødvendig tomtegrunn. Statens Vegvesen vil prøve å få til frivillige avtaler med grunneierne på strekningen. Dersom frivillige avtaler ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter.