Millioner til nett

Fylkesrådet bevilger 39,5 millioner av de statlige bredbåndsmidlene for 2021 til kommuner i Nordland. Nær 9 millioner går til Øksnes, Bø og Sortland kommuner.

Fylkesråd i Nordland for plan og næring er Linda Helen Haukland (foto: NFK/Susanne Forsland).

Sortland kommune har et prosjekt som vil gi bredbånd til ca 155 husstander og får nå 3,4 millioner i tilskudd fra fylket. Kommunen dekker selv 1,7 millioner og prosjektet vil koste 6,85 millioner.

Bø kommune gir bredbånd til ca 118 husstander med et prosjekt til 9,5 millioner. Av dette dekker fylket 3,5 millioner og Bø selv samme beløp.

Øksnes har et litt mindre prosjekt for 58 husstander. Prislappen er 4,8 millioner, der fylket nå dekker 1,95 millioner og kommunen 1,5 millioner.

God bredbåndstilgang kan legge til rette for arbeidsplasser i distriktene, gjøre skolearbeidet enklere, og bidra til en bedre hverdag for alle.

– Hovedmålsettingen for prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre.

Nordland fylkeskommunen har ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd og fordeler nå totalt 39,5 millioner kroner over hele fylket.

– Dette vil øke bredbåndsdekningen i regionen, noe som er svært viktig nå, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland.

Krisa vi nettopp har vært gjennom, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen er for oss alle, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

Det er viktig at den statlige støtten til bredbåndsutbygging følges opp med lokale og regionale tilskuddsmidler.

– Dette er nødvendig for at prosjektene kan finansieres og realiseres, sier fylkesråden som legger til at fylkesrådet nå jobber med å lage en helt ny bredbåndstrategi.

Nordland har den laveste dekningsgraden på bredbånd i fylket, men arbeidet med bredbåndsstrategien er forventet å endre dette bildet.

– Det er gledelig å se at vi har en raskere utbyggingstakt enn mange av de andre fylkene, og vi har nå på plass et dekningskart på husstandsnivå som vil bli et godt redskap for å gjøre overordnede grep, sier Haukland.

Det er på landsbasis (2021) avsatt 264 mill. kr til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Midlene fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets siste dekningsundersøkelse.

Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett, disse midlene er fordelt pr. fylke etter samme fordelingsnøkkel som for de øvrige midlene, og Nordland får om lag 10 millioner kroner ekstra.

Nordland fylkes andel utgjør dermed i overkant av 37 millioner kroner for 2021. I tillegg brukes i år 2 millioner kroner ekstra fra midler som ikke ble brukt i fjor.

Alle kommunene som søkte i år fikk innvilget støtte.