Mer forsvar i nord

Fylkesrådet i Nordland mener ni kampfly må stasjoneres fast ved basen på Evenes. Rådet ber også om en styrking av Andøy som base for maritime overvåkningsfly, samt en rekke andre tiltak.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland ønsker mer satsing på forsvar i nord (foto: NFK v.Geir Johnsen).

Fylkesrådet støtter en rekke av Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens foreslåtte endringer i nord, men ønsker at det skal satses enda mer, og at det skal skje raskere. Det kommer tydelig frem i høringssvaret til den nye langtidsplanen for Forsvarssektoren.

– Forsvarssjefen er svært klar rundt de sikkerhetspolitiske endringene i nordområdene. Da må både penger, satsinger og folk følge med, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Han mener det beste er å få flere kampfly på Evenes, videreutvikling av Andøya flystasjon og styrking av den militære ledelsen i nord.

– Vi ønsker også en fortgang i oppbyggingen av Evenes flystasjon og mer personell lagt til heimevernsdistriktene i nordområdene. I tillegg er det naturlig å legge et nasjonalt senter for droner til Andøy. Disse er helt rimelige krav, mener fylkesrådslederen.

Han tror disse tiltakene vil bidra til å sikre stabilitet i nordområdene, og deler Forsvarssjefens bekymring rundt det russiske handlingsmønsteret, som i dag er preget av mer risikovilje og offensivitet.

– Russland er en svært god samarbeidspartner for oss i nord, og har vært det i mange år, men vi kan likevel ikke være naive. Vi må våge å ha to tanker i hodet på en gang, og satse på samarbeid samtidig som vi også passer på våre egne grenser gjennom samarbeidet i NATO.

Forsvarssjefen viser i sine vurderinger til at Forsvarets viktigste oppgave er å avskrekke potensielle angrep og forhindre at væpnede konflikter oppstår. Fylkesrådet mener det er viktig å ta vare på disse elementene i den norske sikkerhetspolitikken.

Noen av de andre ønskene fra rådet er videreutvikling av Kystvaktens felles ledelse på Sortland og at Ramsund orlogsstasjon blir fullverdig sjømilitær logistikkbase.

Dessuten at det skal etableres en avdeling av Forsvarets forskningsinstitutt nær Forsvarets operative hovedkvarter, at samarbeidet mellom Forsvaret og de to universitetene i Nord-Norge må bli bedre, og at det må anskaffes høytflyvende droner med lang utholdenhet.

Regjeringen vil legge frem en proposisjon om utviklingen av forsvarssektoren i løpet av våren 2020, og Stortinget skal behandle den nye langtidsplanen for forsvarssektoren i løpet av våren 2020.