Manko på kvinner

Vesterålens befolkning endres og i alderen 0-40 år er det nå manko på 709 kvinner, i forhold til menn. Bare i Sortland er det underskudd på 273 kvinner for å holde likevekt mellom kjønnene.

Er det kjedelig å bo i Vesterålen? Hvorfor forsvinner kvinnene og ikke kommer tilbake igjen? I aldersgruppen som kan føde barn, er det nå økende underskudd på jenter og kvinner (fotomontasje).

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en uheldig tendens i Vesterålens befolkning. Det blir for få kvinner i alder 0-40 år, og utslaget er særlig stort i intervallet 20-30. Dermed blir det også født for få barn i regionen til å holde oppe folketallet, som ved årsskiftet var 30.499.

De senere år har folketallet i Vesterålen blitt holdt oppe ved betydelig innvandring. Et av problemene her er at det er stor overvekt av gutter og menn som kommer. Dette bidrar til å forrykke balansen mellom kjønnene. Det er ikke lenger 50% av hvert kjønn i de yngre aldergruppene.

Sortland mangler 273 kvinner, Hadsel mangler 144, Andøy har underskudd på 135, mens Øksnes er i minus med 92 og Bø med 65. Dermed er det til sammen i de 5 Vesterål-kommunene et samlet underskudd på 709 jenter og kvinner. Dette er situasjonen også blant de helt nyfødte. Det fødes flere guttebabyer enn jenter.

Ved årsskiftet hadde Sortland 10.378 innbyggere. Det ble født 118 barn, mens det døde 89 personer. Inn- og utflyttinger hadde en netto på 136 og dermed økte folketallet i Sortland med 164 personer i fjor. Ved årsskiftet var det 891 innbyggere i Sortland med innvandrerbakgrunn (innvandret selv eller født at to utenlandske foreldre).

Er du i aldersgruppen 20-24 år og er mann i Sortland, så har du 408 konkurrenter på «sjekkemarkedet». Er du kvinne, så er det bare 317 medsøstre i «gifteklar alder». Her ligger det an til en skjevhet som betyr nedgang i folketallet på sikt.

Hadsel hadde 8.009 innbyggere ved årsskiftet. I fjord ble det født 69 babyer i Hadsel, mens 93 innbyggere døde. I tillegg flyttet det ut 53 flere enn det var tilflyttere, og dermed sank innbyggertallet i Hadsel med 73 personer i 2016. Man holder seg fortsatt akkurat over åttetusen-tallet, ved at det nå er 909 bosatte i Hadsel som har innvadrerbakgrunn. Også i Hadsel er det stor overvekt av menn i gruppen 20-24 år.

Andøy er regionens tredje største kommune med 4.908 innbyggere. I fjor kom det 33 babyer til verden i Andøy, mens man samme år gravla 45 døde. Til- og utflytting gav et underskudd på 57, så dermed endte Andøy opp med en reduksjon av folketallet med 72 personer. Kommunen har 524 med innvandrerbakgrunn.

Øksnes hadde ved årsskiftet 4.580 innbyggere. Kvinnene her bidro positivt, ettersom det ble født 37 babyer, mens det døde 31 andre. Øksnes hadde også positiv flyttestatistikk, slik at folketallet dermed økte med 51 personer. Av befolkningen i Øksnes er det 589 som har bakgrunn som innvandrer eller født av to foreldre med utenlandsk statsborgerskap. Øksnes har faktisk flere jenter enn gutter i tenårene, men dette endrer seg drastisk i gruppen over 20 år.

Bø er minste kommune i Vesterålen og hadde 2.624 innbyggere på nyttårsaften. I fjor så 21 bøfjerdinger dagens lys på fødeavdelingen, mens det var 35 personer som gikk bort. Nå flyttetallene var litt negative, ble resultatet at befolkningen i Bø ble redusert med 8 personer. Kommunen har nå 254 med innvadrerbakgrunn.

I de eldre aldersgruppene er det overvekt av kvinner. Årsaken til dette er levealder. En mann i Vesterålen kan forvente å leve til han er 79 år, mens en kvinne i gjennomsnitt blir 83,3 år. Dette ser vi i aldersgruppen over 90 år, der det var 40 kvinner i Bø, mens det kun var 13 menn. Tendensen er den samme i hele Vesterålen. Alt dette er tall som er hentet fra Statistisk Sentralbyrå.