Mangler tusen ansatte

Helse Nord mangler over tusen ansatte til å fylle opp ledige stillinger ved sykehusene i Nord-Norge. Det mangler ca 400 sykepleiere, 200 leger og 100 psykologer – i tillegg til mange andre.

Konstituert adm. direktør, Marit Lind, i Helse Nord (foto: HN).

Helsetjenesten i Norge står over for store utfordringer i årene som kommer. Flere eldre og mangel på ansatte er noe av dette.

– Det økte behovet i helsetjenesten har hittil vært løst med å ansette flere folk.

Det vil ikke lenger være mulig, sier konstituert adm. direktør, Marit Lind, i Helse Nord.

Å øke utdanningskapasiteten ytterligere er ikke løsningen.

For sykepleierutdanningen er trenden over hele landet for få søkere til antall studieplasser.

Ved siste opptak for bachelor i sykepleie ved studiestedene i nord, ble bare 70 prosent av plassene fylt.

Sykehusene i Helse Nord leide i 2022 inn vikarer for en halv milliard kroner.

Dette har blitt en nødvendig og sårbar løsning for å kunne opprettholde tjenestetilbudet.

– Vi mangler blant annet sykepleiere, legespesialister og psykologer. Disse trenger vi som fast ansatte, sier Marit Lind.

– Vi skal sikre forutsigbare tjenester og beredskap, med god kvalitet i tråd med medisinsk faglig utvikling, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø.

En manuell telling i januar 2023 viste over 1.100 ubemannede stillinger i foretaksgruppen Helse Nord.

Blant annet mangler det 200 legespesialister, 260 spesialsykepleiere og 20 jordmødre.

Det trenges også 130 sykepleiere og 110 psykologer, i tillegg til 440 andre ansatte.

I hele foretaksgruppa Helse Nord pågår derfor et større omstillings- og endringsarbeid.

Det er lett å forstå at medarbeidere hadde en annen forventning til hvordan det skulle bli etter harde tak i pandemien.

Vi er mange som kjenner på at den ene krisen avløser den andre.

Å akseptere og forstå hvorfor endring er nødvendig kan hjelpe oss å klare og stå i det.

Det vi ønsker på sikt, er en levelig arbeidshverdag for våre ansatte, til beste for pasientene. Det er det vi jobber mot.

Konkret hvilke endringer som vil komme framover er for tidlig å si.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord i oppdrag å vurdere funksjons- og oppgavedelingen i regionen.

23. februar skal styret i Helse Nord​ beslutte hvilke strategiske føringer som skal være retningsgivende for videre endringer.

Befolkningen i Nord-Norge skal få den helsehjelpen de trenger når de trenger det, i en av verdens beste helsetjenester.

Det skal de få gjennom en struktur og organisering som lar seg bemanne.

Denne balansen vil ligge til grunn for de endringsforslagene som vil komme, sier konstituert adm. direktør, Marit Lind.