En av to saker oppklart

Nordland politidistrikt oppklarte i fjor 54% av sakene. Det er litt færre enn året før, men likevel vesentlig bedre enn i landet ellers. Tidsbruken er imidlertid mye større enn i andre distrikt.

Fungerende politimester i Nordland politidistrikt, Arne Hammer (foto: Politiet).

Kjernen i politiets jobb er å skape trygghet for innbyggerne og virksomhetene i politidistriktet.

Det skal være trygt der vi bor og ferdes, og vi skal ha tillit til at politiet kommer når vi trenger det.

– Trygghet og tillit henger tett sammen, og vi jobber hver eneste dag for å bygge tillit hos innbyggerne ved at vi gjør alt vi kan for at de skal være trygge.

Å oppklare straffesaker er et viktig bidrag i denne sammenheng, sier fungerende politimester i Nordland politidistrikt, Arne Hammer.

I Nordland er oppklaringsprosenten på 54%, noe som er en nedgang på 4% sammenlignet med 2021. Nasjonalt er oppklaringsprosenten på 44%

– Deler av nedgangen i Nordland kan vi forklare med en reduksjon i antall saker knyttet til mindre alvorlige narkotikasakene som vi normalt har hatt svært god oppklaring på.

Likevel er det nødvendig for politiet å ha fokus på bedre oppklaring i 2023.

Saksbehandlingstiden til politiet nå er på 75 dager, som er en reduksjon på 10% sammenlignet med 2021.

– Dette er en positiv utvikling for politiet i Nordland.

Det er det laveste tallet vi har hatt dersom vi ser utviklingen over en femårsperiode.

Det er likevel et stykke fram til vi er på landsgjennomsnittet, som i 2022 var på 62 dager, kommenterer Hammer.

Kriminalitetsstatistikken for 2022 viser en nedgang i antall anmeldte saker knyttet til seksuallovbrudd og familievold på henholdsvis 15% og 14%.

I tillegg er det en nedgang i antall anmeldte voldtekter på 26%.

Det er ikke høye tall på disse saksområdene og endringer kan derfor gi store prosentvise variasjoner, men politiet mener endringen er påfallende.

– Vi hadde fryktet at ved åpningen av samfunnet etter pandemien ville det komme en økning på disse områdene, men det har ikke skjedd.

Vi har ingen god forklaring på hvorfor det er en nedgang på disse saksfeltene, men frykten vår er at mørketallene er blitt større, sier fungerende politimester i Nordland politidistrikt, Arne Hammer.

Et område hvor det er vanskelig å vise til resultater i kriminaliteten er de områdene hvor det ikke skjedde noe straffbart.

Dette er de områdene hvor forebyggende innsats fra politiet og andre samarbeidsaktører har bidratt til å snu en uheldig utvikling, slik at det ikke skjedde noe kriminelt.

– Å forebygge slik at kriminalitet ikke skjer er politiets hovedstrategi og er en integrert del av alt politiarbeidet, men det er vanskelig å vise fram resultatet i en statistikk.

Her gjøres det mye viktig og godt arbeid hvor politi og andre forebyggende aktører jobber nært og godt sammen.

Det skal vi også ta med oss når vi ser på totaliteten av det politiet i Nordland har levert av resultater i 2022, avslutter Hammer